Forskere: – Asylaktivister styrer utfallet av saker

Nathan Eshete og familien har fått endelig avslag av Une
Foto: Bergensavisen/ ELIAS DAHLEN
Hva slags nett­verk en asylsøker har og hvor godt in­te­grert asylsøkeren er, av­gjør sjan­se­ne for at me­di­ene om­ta­ler asylsøkerens sak. 
0Shares

Det er en av kon­klu­sjo­ne­ne til me­die­vi­ter­ne Kjersti Thorbjørnsrud og Øyvind Ihlen ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, som i fle­re år har fors­ket på hvor­dan me­di­ene dek­ker asyl­sa­ker. Det skriver journalisten.no. 

– Det ser ut til at det er de sa­ke­ne der asyl­sø­ker­ne har et sterkt nett­verk lo­kalt og selv er godt in­te­grert som får mest opp­merk­som­het, sier Thor­bjørns­rud.

Me­die­vi­te­ren me­ner den såkalte Nathan-sa­ken vi­ser hvor­dan pres­sens be­hov for gode og ster­ke sa­ker kan føre til at en­kelt­sa­ker får bred opp­merk­som­het. Bak pres­sens dek­ning står lo­ka­le nett­verk som gjør det let­te­re for pres­sen å dri­ve kam­pan­je­jour­na­lis­tikk.

Det lig­ger ikke all­tid prin­si­pi­el­le vur­de­rin­ger til grunn for hvil­ke sa­ker som får me­die­opp­merk­som­het

– Det lig­ger ikke all­tid prin­si­pi­el­le vur­de­rin­ger til grunn for hvil­ke sa­ker som får me­die­opp­merk­som­het, sier fors­ke­ren.

Les hele saken her!