Et bedre og mer likeverdig tilbud for samisk befolkning

Nyopprettet kompetansesenter for barnevern og familievern skal bedre tilbudet for samisk befolkning.
Foto: Felipe Tofani
Nasjonalt samisk kompetansesenter for barnevern, familievern og krisesentertilbud skal bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud og bedre kvalitet i tjenestetilbudet for den samiske befolkningen.
518Shares

Senteret skal ha et nasjonalt ansvar for opplæring og veiledning overfor tjenestene i hele landet og etableres i Karasjok.

Gjennom å ansette seks nye årsverk skal Nasjonalt Samisk Kompetansesenter (NASAK) for barnevern, familievern og krisesenter sikre et fullverdig tjenestetilbud i ulike samiske miljøer.

– Samisk befolkning skal føle seg forstått i møte med barnevern, familievern og
krisesenter, derfor trenger vi folk i tjenesteapparatet som kjenner til samisk kultur og språk,
sier May Helen Schanche, prosjektleder for etablering av NASAK via en pressemelding.

Den samiske befolkning er definert som et urfolk i Norge og har derfor rett til å bevare sin kultur og sitt språk. Dette gjelder også i kontakt med offentlige tjenester. Denne retten er befestet av ILO-konvensjon nummer 169 som anerkjenner urfolks ønsker om å bevare sin kultur og språk og Grunnlovens paragraf 108, som pålegger den norske stat og legge til rette for at det samiske folk skal få bevare sin kultur og sitt språk.

Dessverre er det ikke alltid slik. Forskning viser nemlig at terskelen for å ta kontakt med tjenesteapparatet kan oppleves som høy i den samiske befolkning.

– Dessverre har mange liten tillit til at storsamfunnet evner og har vilje til å tilrettelegge for
den samiske befolkning, noe som blant annet bunner i fornorskningshistorien, forklarer
Schanche.

Søker språkkyndige

Bufetat region nord har derfor fått i oppdrag å videreutvikle regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) til det nevnte NASAK. Dette vil på sikt kunne bedre tjenestetilbudet gjennom å sette behovene til samiske brukere i sentrum.

De som ansettes i de sels stillingene vil derfor ha spesialkompetanse om samiske barn og familiers behov. Språkkunnskaper i samisk, både muntlig og skriftlig vil være en fordel.

– Vi har behov for ressurspersoner med tilknytning til nordsamisk, lule- eller markasamisk,
sørsamisk og bysamisk område. To av stillingene vil ha arbeidssted Karasjok, aktuelle
arbeidssted for øvrige stillinger er Oslo, Trondheim med omegn, Tromsø, Narvik og Harstad.
Rekrutteringsmuligheter vil være avgjørende for endelig bestemmelse av arbeidssted,
utdyper prosjektlederen.

Hensikten er at den samiske brukeren skal føle seg forstått og ikke motarbeidet i møte med
tjenestene. De seks nye stillingene skal derfor, sammen med det eksisterende RESAK og indre Finnmark familievernkontor, jobbe for at tjenesteapparatet har grunnlag for å kunne forstå samiske forhold og møte samiske brukere på en mer likeverdig måte.

Dette vil blant annet gjøres gjennom oppgaver som:

  • Synliggjøre samisk barne- og familievern som fagfelt nasjonalt og internasjonalt.
  • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving i tjenestene om samiske forhold.
  • Veilede og undervise familieverntjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og krisesentre.
  • Bidra til bedre dialog mellom tjenestene og samiske barn, familier og miljøer.