– Enkeltgrupper mer utsatt for negativ sosial kontroll

Nancy Herz (til venstre) sammen med minoritetsrådgiver Mona Ibrahim Ahmed.
Foto: Katrina Svarca
Arbeidet mot negativ sosial kontroll har blitt et stadig mer sentralt tema i integreringspolitikken de siste årene. 19. oktober ble en ny rapport lansert.
81Shares

De aller fleste unge i Norge opplever stor grad av selvbestemmelse og at omfanget av negativ sosial kontroll er svært lite. Samtidig bekrefter ny forskning at noen grupper er mer utsatt. Dette kommer i en ny undersøkelse Proba har gjort for IMDi.

Minoritetsrådgivernes tilstedeværelse er viktig

I tillegg ble IMDis egen tallrapportering for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for første halvdel av 2021 lansert.

Minoritetsrådgiverne hadde flest saker som omhandlet negativ sosial kontroll, trusler og vold og frykt for tvangsekteskap. Flest saker gjaldt personer med landbakgrunn fra Syria, Somalia og Pakistan.

– Det uroer meg at antall henvendelser har økt kraftig fra 2020 til 2021 i en tid med strenge koronatiltak. Med færre smitteverntiltak kan minoritetsrådgiverne gi råd og veiledning til flere utsatte barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, sier statssekretær Nancy Herz i arbeids- og sosialdepartementet.

Flere minoritetsrådgivere viste til at elever ventet med å ta kontakt til det var fysisk oppmøte på skolen under covid 19-pandemien, og at minoritetsrådgivernes fysiske tilstedeværelse har stor betydning for arbeidet.

Integreringsrådgiverne hadde flest saker som omhandlet familietelaterte saker, som ufrivillig opphold i utlandet og negativ sosial kontroll. Flest saker omhandlet personer med landbakgrunn fra Irak, Syria, Somalia og Russland (Tsjetsjenia).

– Minoritetsrådgivere gjør en veldig viktig jobb. De har unik kunnskap og kompetanse når det gjelder å fange opp og hjelpe de som opplever negativ sosial kontroll, og de kommer til å spille en viktig rolle i fremtiden også. I tillegg til å gi råd og veiledning til enkeltpersoner, driver de forebyggende tiltak og bevisstgjøringsarbeid, og de bidrar til å heve kompetansen til ansatte i andre hjelpetjenester, sier Nancy Herz.

Sendes til utlandet

En bekymringsfull tendens er at barn og unge sendes fra Norge til utlandet og kvinner/mødre etterlates og holdes tilbake.

Forsker Kaja Meeg Valvatne, ved PROBA samfunnsanalyse, presenterte hovedfunnene av undersøkelsen “Retten å leve et fritt liv”.

Funnene viser til at i forhold til tros-og meningsfrihet er det 12 prosent av unge som ikke tror foreldrene ville akseptert annen religion, og fem prosent som ikke selv kan velge om de vil ha på religiøse klær/symboler.

Når det gjelder parforhold og seksualitet oppgir man restriksjoner på kjæreste fra en annen religion (12 prosent), kjæreste av samme kjønn (17 prosent), sex utenfor ekteskap (11 prosent), sex med samme kjønn (18 prosent) og valg av ektefelle selv (to prosent).

Opptil 13 prosent hevder de er redde for å bli sendt til, eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, sju prosent har blitt truet med dette i løpet av det siste året og tre prosent har opplevd å bli sendt til et annet land.

Av mulige årsaker oppgis alternativt skolegang, oppdragelse i foreldrenes kultur, eller at man har gjort skam på familiens ære.

Unge med religiøse foreldre mest utsatte

Unge med innvandrerbakgrunn er mest utsatt for negativ sosial kontroll, særlig når det gjelder parforhold og seksualitet, og jenter er mer utsatt.

Religion og religiøsitet har ganske stor betydning, uavhengig av innvandrerbakgrunn. Unge med muslimske foreldre som mener religion er viktig er mer utsatt enn andre på de fleste områdene, mens unge med kristne foreldre som mener religion er viktig er utsatt på flere områder, blant annet parforhold og seksualitet og tros- og meningsfrihet.

Et interessant funn er at denne kontrollen ikke utelukkende er et fenomen blant unge med innvandrerbakgrunn. Unge som har religiøse foreldrene og skeive er også en veldig utsatt gruppe.

– Både religion og kultur er effektive virkemidler for å utøve sosial kontroll. Jeg vil fortsette å arbeide for at unge som vokser opp i Norge skal få leve frie liv og kunne ta frie valg, uansett hvilken religiøs eller kulturell bakgrunn foreldrene deres har. Samtidig viser rapporten “Omfang av negativ sosial kontroll” blant annet at hvor religiøse foreldrene dine er, uansett om de er kristne eller muslimer, har betydning for hvor utsatt man er for negativ sosial kontroll. Derfor er det viktig for regjeringen å samarbeide med tros- og livssynssamfunn om å styrke integreringen, bedre likestillingen og øke kunnskapen om norsk lov, sier statssekretær Nancy Herz i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Å flytte integreringsfeltet til Arbeids- og sosidaldepartementet er et tydelig signal på at kampen mot negativ sosial kontroll også handler om forebygging, inkludering og sterke fellesskap, sier Herz.

Høyt prioritert av regjeringen

– Å forebygge negativ sosial kontroll er høyt prioritert av regjeringen. Vi vil bygge opp og styrke strukturene som er til for å beskytte og hjelpe barn og unge som opplever negativ sosial kontroll. Det vil vi gjøre gjennom å styrke den enkeltes rettsvern, og styrke kompetansen på dette området i politidistriktene. Vi vil også styrke arbeidet for å hindre at barn og unge blir etterlatt i utlandet mot sin vilje, og sørge for at de ordinære hjelpetjenestene har bedre forutsetninger for å fange dette opp, sier statssekretær Nancy Herz.