Høye aborttall blant innvandrere

Kvinner med ikke-vestlig er i den gruppen som tar oftest abort (Foto: Illustrasjon).
Foto:Liv Santos Holm
Ikke-vestlige innvandrerkvinner er en av gruppene som tar mest abort her i landet. Nå lanserer Helsedirektoratet et lavterskeltilbud om prevensjon. 
0Shares

– Vi har hatt spesielt fokus på innvandrerkvinner i halvannet år nå, og min oppfatning er at det er stor forskjell på hvor mye kvinnene vet om prevensjonsmidler, forklarer jordmor i Lillehammer kommune, Berit Fougner, til NRK.

Som en del av tiltakene Helsedirektoratet har satt inn for å få ned aborttallene her i landet, er det som et prøveforsøk opprettet et lavterskeltilbud for denne gruppen kvinner.

Ullevål sykehus var først ute, men jordmødrene i Lillehammer kommune fattet interesse for prosjektet fordi de så på det som meningsfullt.

– Vi søkte om penger fra fylkeslegen i Oppland, og startet opp i mai 2013. Vi har praktisert prosjektet siden da, og har hatt rundt 80 kvinner og over 110 konsultasjoner, forklarer Fougner.

Høye tall
Forskningen på hvor mange innvandrerkvinner som tar abort er liten. Siste gjennomførte undersøkelse ble etter det NRK erfarer foretatt i 2008. Undersøkelsen het Termination of pregnancy according to immigration status: a population-based registry linkage study og ble gjort av forskere ved Universitetet i Oslo.

Undersøkelsen viste at kvinnelige flyktninger – spesielt fra Afrika og Asia – tok abort dobbelt så hyppig som norske kvinner. I  rapporten Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010–2015 – strategier for bedre seksuell helse beskrives også flyktninger som en gruppe med høye aborttall.

Fougner sier at kommunikasjonen med kvinnene er vesentlig. Både for at informasjonen som gis, skal bli forstått, men også for at kvinnene skal få komme fram med det de har på hjertet.

– Vi har lav terskel for å bruke tolk, og legger vekt på at tolken skal være kvinnelig. Tolk bruker vi telefonisk, og det fungerer veldig godt, sier hun til NRK.

Les hele saken her.