Departementet: – Utvisningssaker er høyt prioritert

– UDI har ikke skylden alene


Foto: Pressefoto
– Det er regjeringens prioriteringer som er mye av forklaringen på de økte saksbehandlingstidene for familieinnvandring, mener SVs Karin Andersen.

UDI tok nylig selvkritikk i Utrop for de økte saksbehandlingstidene i familieinnvandringssaker. Direktoratet gjør flere grep for å få til raskere behandlingstid, fortalte Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI.  

Men både opposisjonspolitikere og enkeltpersoner som selv er berørt av den lange behandlingstiden, er kritiske til prosessen i forkant av de endringene som UDI nå gjør. UDI sa i intervjuet med Utrop at noe av forklaringen på at det har hopet seg opp saker de siste par årene er at en del saksbehandlere har flyttet til å behandle utvisningssaker. Dette er en følge av en politisk prioritering, forklarte direktør Sjøholt. 

Ufattelig 
Trond Botnen er en av dem som har ventet svært lenge på å bli gjenforent med kona Norka. Han startet nylig en aksjon mot UDI.

Karl Erik Sjøholt er avdelingsdirektør oppholdsavdelingen i UDI, som har slitt med økte saksbehandlingstider de siste årene. Men skylden ligger ikke først og fremst hos UDI, mener SV.
Foto : Are Vogt Moum

Regjeringen har et mål. Få ut flest mulig. Derfor kutter de på alt annet.

Hva tenker du om grepene UDI nå gjør?

– Det er flott at de nå vil foreta en første siling og sjekke med én gang om dokumentasjonen er komplett. Men dette er et så opplagt tiltak at det er nærmest ufattelig at ingen har tenkt på det før, ikke minst når man tenker på hvor lenge UDI har eksistert.

Han merker seg at UDI bekrefter at prioriteringen av utvisningssaker har gått ut over saksbehandlingstiden.

– Dette er noe jeg lenge har mistenkt. Nå legger jeg alt press inn på å jobbe politisk for at de andre partiene på Stortinget skal tvinge justisministeren til å endre den prioriteringen, forteller han.

Når Utrop tar kontakt med UDI for å få en forklaring på hvorfor ordningen med en første sjekk av saker med én gang de kommer inn, kommer først nå, får vi følgende svar fra avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt:

– Årsaken til at vi velger å gjøre dette skillet nå, er at vi har flere ubehandlede saker enn tidligere. Med mindre saksbunker i perioden 2010 til 2012, kunne vi gjøre det som er mest effektivt; å åpne saken kun én gang. Det er mest rettferdig overfor søkerne å behandle sakene etter tidspunktet for når søknaden kom inn.

Når direktoratet når har et økende antall saker, mener de imidlertid at det er mer effektiv å skille dem, slik at enklere saker kan behandles raskere enn de mer ressurskrevende.

– Vi vil også åpne sakene tidligere, så vi får startet nødvendige utredninger som dokumentinnhenting og DNA-test raskere. Dette vil bedre saksgangen i de mer kompliserte sakene, sier han.

– Truer rettssikkerheten
Utrop tar kontakt med Karin Andersen, som er integreringspolitisk talsperson i SV for å høre et opposisjonspartis syn på saken. 

– Er det noe i kritikken om at UDI burde ha tenkt på å skille ut vanskelige saker før?

Ja, dette har de visst, men hovedskylden har regjeringen som har kuttet så mye i saksbehandlingskapasitet. Da øker køene, og det slår rett inn i familielivet til mange mennesker, også barn som ikke får leve et naturlig familieliv fordi byråkratiet maler for sakte. Det er jo de utskjelte byråkratene som må være mange nok for å behandle sakene til folk som lever moderne familieliv på kryss og tvers av landegrenser.

Hva mener du om den politiske prioriteringen som ligger bak at UDI har måttet øke antallet saksbehandlere som tar seg av utvisningssaker?

Regjeringen har et mål. Få ut flest mulig. Derfor kutter de på alt annet, til og med politiprosjekter for å prioritere utkastelse av kriminelle legges på is for å kaste ut lengeværende asylbarn. Menneskelige hensyn til barn og de som trenger familiegjenforening betyr mindre. Det truer rettssikkerheten i utlendingsretten når saksbehandlingen blir så presset, mener Andersen. 

Mange endringer
Justisdepartementet skriver i en epost til Utrop at de i utgangspunktet ønsker så korte saksbehandlingstider som mulig.

Det er opp til UDI selv å finne arbeidsform og tiltak som best mulig sikrer en effektiv bruk av de ressursene de er tildelt. UDI har de siste årene gjort mange endringer i saksbehandlingsrutinene i ulike sakstyper som har gitt positive utslag for saksbehandlingstidene, forklarer departementet.

Departementet er enige i at saksbehandlingstidene i familiesakene for tiden er for lange og forstår at dette skaper en vanskelig situasjon for dem det gjelder.

– Ved endringer av rutiner og organisering er det forventet at saksbehandlingstidene går noe opp i en overgangsfase, blant annet grunnet økt ressursbruk på opplæring, men departementet forventer at vi får se en positiv utvikling i saksbehandlingstidene i familiesakene utover i året, heter det i eposten.

Ikke kutt 
Det stemmer ikke at regjeringen har kuttet i UDIs saksbehandlingskapasitet på oppholdsfeltet, ifølge departementet.

Regjeringen styrket i 2014 UDI med om lag 20 millioner kroner til behandlingen av flere oppholdssaker. Dette er videreført for 2015. Saksinngangen, kompleksiteten og sammensetningen av innkomne saker har derimot betydning for hva UDI kan oppnå innenfor den tildelte rammen. Utvisningssakene har økt med nesten 40 prosent fra 2012 til 2014, og de utgjør en stadig større andel av oppholdssakene. Utvisningssaker er i gjennomsnitt betydelig mer ressurskrevende enn andre oppholdssaker, heter det videre.

Departementet er likevel klare på at utvisningssakene er en prioritert sakstype.

– Det er viktig at det treffes raske utvisningsvedtak overfor personer som begår kriminalitet. I tillegg er det viktig at det reageres med utvisning og fremtidig innreiseforbud mot personer som bryter utlendingsloven og oppholder seg ulovlig i Norge. Dette er avgjørende for tilliten til innvandringspolitikken.

Ombudsmann tar saken
Imens venter Trond Botnen og kona fremdeles på svar fra UDI. Botnen har sett nærmere på de offisielle statistikkene til UDI og mener å se at etterslepet er så stort at saksbehandlingstiden vil fortsette å øke i 2015.  

Botnen er derfor glad for at Sivilombudsmannen nå har gitt signaler om at man skal se nærmere på saken. 

– Jeg ser på dette som vår første lille seier, skriver han i en epost til Utrop. – Etter at jeg klaget, og via Facebook har oppfordret andre til å gjøre det samme, har Sivilombudsmannen skrevet i et brev til en av klagerne:”Ombudsmannen vil imidlertid, på bakgrunn av dine henvendelse og flere lignende henvendelser den siste tiden, ta opp saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker med UDI på generelt grunnlag”, forteller Botnen.