Effektiviserer integreringen av voksne nyankomne

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Foto: Kjetil Ree
Regjeringen vil gjøre det enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. 

Tiltakene er blant hovedgrepene i Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse som ble lagt frem sist fredag. melder regjeringen.no.

– I en situasjon med økende arbeidsledighet og høy innvandring vil vi gjøre det enklere for voksne å få opplæring og kompetanse som arbeidslivet trenger. Dette kan være fag- og yrkesopplæring, lese- og skriveopplæring eller norskopplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet).

Skal hindre utenforskap
Mange voksne trenger hjelp fra flere deler av det offentlige hjelpeapparatet, men til nå har koordineringen vært for dårlig. Nå har Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gått sammen om en felles melding til Stortinget. Målet er å få en helhetlig politikk på området.

– Det store skillet går mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor må vi legge til rette for læring gjennom hele livet, og forbygge utenforskap ved at alle deler av hjelpeapparatet jobber sammen, sier Røe Isaksen.

Samordner norskopplæring og arbeidstiltak
Til nå har det nyankomne flyktninger vært vanskelig å kombinere norskopplæring samtidig som man deltar i grunnskole eller videregående opplæring.

 
Foto : FrpMedia

– Verken samfunnet eller den enkelte har tid og råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert for arbeid. Regjeringen vil gjøre introduksjonsprogrammet mer effektivt blant annet ved å øke bruken av opplæring og arbeidsrettede tiltak i programmet. Vi skal også fjerne unødige hindringer for samordning mellom norskopplæring og annen opplæring i kommunene, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Klikk her for å lese meldingen