Forskning: Kobling mellom etnisk mangfold og lønnsomhet

Etnisk mangfold er lønnsomt, men avhenger av god ledelse, går det frem i ny IMDi-rapport.
Foto: Pixabay
Hvor etnisk mangfoldig er det norske arbeidslivet i dag? Ny IMDI-rapport tar opp dette og andre ulike temaer.

Institutt for samfunnsforskning og Arbeidsforskningsinstituttet ser nærmere på emnet i rapporten «Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter», som er laget på oppdrag fra IMDi.

Rapporten viser at etnisk mangfold er lønnsomt, men at det avhenger av god ledelse, et godt arbeidsmiljø og målene virksomheten vil oppnå. Gevinstene ved økt etnisk mangfold er dessuten avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft.

Hovedfunnene viser blant annet at:

  • Den norske arbeidsstokken er mangfoldig. I snitt utgjør innvandrere og barn av innvandrere 23 prosent av ansatte i norske foretak. Andelen er høyest innen overnatting, servering og forretningsmessig tjenesteyting, og lavest innen offentlig administrasjon.
  • Jo høyere variasjon i de ansattes kulturelle bakgrunn, jo høyere blir sammenhengen med lønnsomhet. Stor variasjonsbredde er vel så viktig som en høyere andel ansatte med en annen etnisk bakgrunn.
  • Særlig mangfold i ledelsen har klar sammenheng med lønnsomhet.
  • Høy mangfoldskompetanse i mellomledelsen har også en tydelig sammenheng, altså ledere som er gode på å inkludere, som normaliserte forskjeller og er kultursensitive hadde sammenheng med lønnsomhet.
  • Et godt mangfoldsklima henger sammen med høyere lønnsomhet/produktivitet, lavere sykefravær, lavere gjennomstrømming og høyere jobbtilfredshet.

Under åpningen av lanseringswebinaret sa Benedicte Hollen, avdelingsleder i IMDi:

– For IMDi er det en overordnet målsetning å øke bevisstheten hos arbeidsgivere om innvandreres kompetanse og fordeler med etnisk mangfold.

Etnisk mangfold varierer

Ifølge forskerne Janis Umblijs og Julia Orupabo var virksomheter som har et større etnisk mangfold blant sine arbeidstakere mer lønnsomme.

– Det er mange forhold både i og utenfor virksomheten som kan forklare hvorfor mangfold kan være lønnsomt i noen sammenhenger. Mens det i andre sammenhenger kan skape utfordringer, eller være irrelevant for lønnsomhet, sier prosjektleder Umblijs til samfunnsforskning.no.

Ifølge forskerne er det stor variasjon mellom ulike bransjer. Mangfoldet er størst i bransjer knyttet til overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting, transport og i bygg og anlegg.

– Undersøkelsene våre viser at når det er personer med minoritetsbakgrunn i både stab og ledelse, er virksomheten mer lønnsom. Dette er også forbundet med høyere driftsmargin, lavere gjennomstrømning, og lavere sykefravær blant de ansatte, forklarer forskerne.

Samfunnsnytte eller resultatfokus?

For noen av virksomhetene handlet arbeidet med etnisk mangfold om å bidra til samfunnets inkluderingsdugnad, mens for andre handlet også arbeidet med mangfold om å sikre kvalitet og konkurransekraft.

– Her kan vi altså snakke om en skala i måten etnisk mangfold er integrert på bedriftsnivå som kan ses i sammenheng med hvordan virksomhetene begrunner og legitimerer sin satsing på mangfold, utdyper forskerne.

Ikke alle virksomhetene lykkes med å integrere mangfoldet inn i kjernevirksomheten, eller sikre representasjon av minoriteter på alle stillingsnivå. Flere av virksomhetene hadde for eksempel ikke minoritetspersoner på ledernivå.

– Alle virksomhetene i vår studie har en etnisk mangfoldig stab, og de har dermed relativt gode forutsetninger for å sikre representasjon av minoriteter på alle stillingsnivåer. Her hadde virksomhetene noe å gå på når det kom til lønnsomhet, sier Orupabo.

Kompetanse i praksis

Konsulent Bjørn Z. Ekelund skriver i en bloggartikkel om rapportfunnene:

– Skal man styrke mulighetene for å trekke ut en positiv sammenheng mellom etnisk mangfold og lønnsomhet, må man vite hvor man skal henvende seg for å få gode råd.

Videre viser han til reklamebyrået “Vi er OSS” som et miljø som jobber kontinuerlig og praktisk med ulike mangfoldsstrategier.

– “Vi er OSS” jobber aktivt med å identifisere og dra nytte av de mange styrkene ved en mangfoldig arbeidsplass. Ikke minst jobber vi med å gjøre mangfoldssatsing til noe de ansatte kjenner på kroppen, fremfor å bare se det skrevet i en strategi, sier prosjektleder Hannah Christin Lerfaldet til artikkelen.

Viktig å beholde talenter

Gründer og leder av Big Enough Global, Kimiya Sajjadi, sier til D2 at bedrifter kan tape mye dersom de ikke tiltrekker seg flerkulturelle søkere.

Selv nevner hun McKinsey-rapporten Diversity Matters fra 2020, som blant annet viser at kjønns- og kulturmangfold på arbeidsplassen øker sjansen for finansiell vekst over tid.

– I tillegg er Norge et stadig mer flerkulturelt land. Mange barn av innvandrere gjør det bra og er fremtidens talenter. Hvis du ikke klarer å tiltrekke deg dem, mister du potensielt de aller beste kandidatene.

Et forskningsprosjekt fra 2019 viser at andelen barn av innvandrere som tar lang utdannelse, er høyere enn blant jevnaldrende med majoritetsbakgrunn.

– Derfor må du klare å tekkes både Preben og Ahmed. For å få til det, hjelper det ikke å være ikke-diskriminerende. Du må være inkluderende, mener Sajjadi.