Nektet å følge Sivilombudet – nå dropper UNE anke etter tap i retten

Sivilombud Hanne Harlem er overrasket over UNEs behandling i en sak om straffedømt flyktning.
Foto: sivilombudet.no
– Stortinget forutsetter at UNE og andre forvaltningsorganer skal legge ombudets syn på gjeldende rett til grunn, sier Hanne Harlem, etter at dommen fra mars nå blir rettskraftig.
48Shares

I 2019 kom Sivilombudet til at Utlendingsnemndas praksis var feil når det gjaldt straffedømte flyktninger. Kort oppsummert handlet det om at en straffedømt flyktning lettere kunne miste flyktningestatusen enn én som ikke er straffedømt, ifølge rett24.no.

Sivilombudet kom i 2019, etter at mannen var sendt ut av landet, til at UNEs praksis var lovstridig. Det har imidlertid ikke UNE vært enig i. De har derfor ikke villet omgjøre utvisningsvedtaket. Dette endte sist måned med at afghaneren vant frem med sitt syn i Borgarting lagmannsrett.

Følger ikke opp ombudets syn

Mange ventet at staten ville ta dette spørsmålet videre til Høyesterett, ettersom uenigheten mellom Sivilombudet og staten var såpass uttalt. Men slik blir det ikke.

– Det stemmer at vi ikke anket denne dommen til Høyesterett. Vi mente saken ikke var best egnet for prinsipielle avklaringer i Høyesterett. Vi tar dommen til etterretning, sier avdelingsdirektør i UNE, Ketil Larsen.

Sivilombud Hanne Harlem kaller UNEs behandling av saken «overraskende».

– Stortinget forutsetter at UNE og andre forvaltningsorganer skal legge ombudets syn på gjeldende rett til grunn – også i tilfeller hvor man ikke uten videre er enig med ombudet. Denne forutsetningen respekteres og følges i all hovedsak av forvaltningsorganene ombudet er satt til å kontrollere, sier Harlem.