Signerte fritidserklæringen

Statsminister Erna Solberg var blant de som signerte erklæringen for et mer inkluderende fritidssatsing.
Foto: Maria Saxegaard
Tidligere denne måneden skrev Frivillighet Norge, Statsministeren, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen på Forandringshuset på Grønland Oslo.

Frivillige organisasjoner står bak de aller fleste fritidsaktiviteter for barn i Norge. Medlemmer og foreldre bidrar både økonomisk og med frivillig innsats for å få hjulene til å gå rundt. De skaper et mangfoldig aktivitetstilbud og bygger sosiale fellesskap i nærmiljøene.

Samtidig utgjør økende sosiale forskjeller i samfunnet utfordrer denne modellen. Frivillighet Norge har pekt på dette som en utfordring i vår frivillighetspolitiske plattform. 

– Frivillige organisasjoner vet at økonomi er en barriere for deltakelse og ønsker å være åpne for alle, men kan ikke løse denne samfunnsutfordringen alene, kom det frem i felleserklæring, ifølge en pressemelding fra Frivillighet Norge.

Fritid for alle
Formålet med erklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. 

– Fritidserklæringen viser at vi har et felles mål og vi er også glad for at Bufdir får et hovedansvar for å følge opp arbeidet med erklæringen i samarbeid med alle som har signert. Det gjør at vi får en arena for å løse konkrete utfordringer som hindrer deltakelse. Vi glade for at staten og kommunene er med på et samarbeid for å hindre at barn faller utenfor. I fellesskap kan vi realisere målet om en frivillighet som er reelt tilgjengelig for alle, uavhengig av familiens økonomi, går det videre frem i erklæringen.

Inkluderingsfokus, også på fritiden
Når det gjelder innvandrerbarn er dette også en gruppe som trenger inkludering og som i større grad kan falle ut av organiserte fritidsaktiviteter.

Vinteren 2014 gjorde Møreforsking Molde, på oppdrag fra Levekårsprosjektet i Kristiansund og med støtte fra VRI, en kartlegging av barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Kartleggingen viste at barn og unge av innvandrere deltar i noe mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge med en eller to norske foreldre. En annen ti år gammel levekårsrapport fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Fattige innvandrerbarn, kunne vise til foreldrenes økonomi som en hovedfaktorene for hvor mye eller lite man deltok i de organiserte fritidsaktivitetene.

Følgende aktører signerte erklæringen:

– Statsministeren
– Barne- og likestillingsministeren
– Kulturministeren
– Kommunal- og moderniseringsministeren
– Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
– KS
– Frivillighet Norge
– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
– Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
– Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM og Voksne for barn