Vil eksportere OXLO-guiden til Europa

Byråd Geir Lippestad mener den nye OXLO-guiden for likeverdige tjenester skal gjøre Oslo til en foregangsby innen mangfold.
Foto: Claudio Castello
Oslo-modell for mangfoldige og likeverdige tjenester skal sikre at flest mulig på papiret får likeverdige tjenester. Nå vil man ha denne ut til andre europeiske hovedstedet.

Sist torsdag ble OXLO-guiden for likeverdige tjenester lansert av byråd Geir Lippestad foran flere titalls fremmøtte på Rådhuset.

Guiden skal bidra til at kommunen blir flinkere til å levere like gode tjenester til alle, uavhengig av etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og sosial klasse.

Byråd Lippestad har som mål at man gjennom guiden skal bli best på mangfold, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

– Alle, uansett bakgrunn, skal føle seg som en del av Oslo by. Vi skal ikke ha det slikt at folk føler seg utestengt fra jobb, bolig, eller i det hele tatt offentlige tjenester, fordi de har et bestemt klesplagg. Oslo er multikulturelt, og det skal vi være stolte av.

Langvarig plan
Toralv Moe, spesialrådgiver i Oslo-kommune, påpekte OXLO-guiden som en langvarig prosess.

– Guiden skal appellere til kvalitet og profesjonalitet til alle ansatte i kommunen. Kommuneansatte skal vite hvem man skal levere kvalitetstjenestene sine til, og tilpasse deretter. Guiden skal også fokusere på lover og forpliktelser innenfor de ulike kommunale tjenestene.

 
Foto : Claudio Castello

Foreløpig handler første modul om flerkultur. Etterhvert vil guiden omfatte grupper innenfor kjønnsmangfold og funksjonsnedsettelse.

– OXLO-guiden vil gi oss en varmere by, som er til for alle. Et rausere og mer inkluderende Oslo er også en mer skapende by, fordi flest mulig er med på verdskapningen.

– Få et større ledermangfold
Leder i OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering), Akhenaton De Leon, kaller OXLO et konsept som kan eksporteres.

– Oslo kan være stolte av denne guiden og denne handlingsplanen. I OMOD ser vi dette på som et viktig redskap og en god start.

Samtidig trakk han følgende pekefinger.

– Hvis Oslo skal lykkes med OXLO så man ikke bare ha en mer mangfoldig stab, men ha mangfoldskompetansen høyt oppe i systemet. Vi må ha et hierarki i kommunal administrasjon som i langt større grad gjenspeiler befolkningssammensetningen i Oslo. Så lenge minoritetskompetansen ikke vurderes på lik linje, så vil man alltids bli utkonkurrert.

– Handler om menneskekunnskap
Inger Aguilar, prosjektleder ved Oslo Sør-satsingen, har vært med på å lage guiden. Hun sier seg fornøyd med hvordan den har kommet ur, og mener både OXLO som konsept, og guiden er noe som kan være et europeisk modell for bymangfold.

 
Foto : Claudio Castello

– Vi har tatt utgangspunkt i måten på hvordan ulike grupper opplever offentlige tjenester på, og ikke minst når det gjelder tilnærmingsmåten. Ofte kommer mange av Osloboerne med familiebakgrunn utenfra fra land hvor man ikke har den samme tillitskulturen til myndigheter som man har i Norge. Stat, kommune, politi og barnevernstjenester blir sett på som noe fremmed, og ikke 100 prosent vennliginnstilt. Vi har en viktig oppgave foran oss med å nå frem til de nyeste Osloborgerne, men jeg er sikker på at vi kan klare det med hjelp av denne guiden, uttalte Aguilar til utrop.no.

Øyvind Jørgensen, fra Ammerud bosenter, har også vært med på utformingen av guiden.

– Fra min bransje vet vi godt at terskelen for å bruke eldresentre blant en del innvandrergrupper er svært høyt. Men vi har også en formdlingsplikt, uansett. Folk kan havne i situasjoner hvor det ikke finnes en utvidet familie til å ta seg av de eldste.

Jørgensen mener motivasjonen bak guiden er nysjerrighet om kunnskap om ulike typer mennesker og kulturer.

– Som offentlig ansatt har jeg selv havnet i situasjoner hvor jeg har følt at jeg ikke har full kontroll. Å ikke kunne kjenne til den andre kulturens koder, og hvordan man på best måte kan få samhandling mellom den norske og den mangfoldige måten å gjøre ting på. Noen ganger kan det handle om så små detaljer som å besøke folk hjemme og forklare om tilbudet og aktivitetene som finnes lokalt. Ofte viser dette seg effektivt i møte med kulturer fra land med mer vekt på muntlig enn skriftlig opplysning. Vi må ta alle gode midler som kan brukes, noe som også fokuseres i guiden, sier Jørgensen til utrop.no