Ungdom trives i bydel Grorud

Utfordringer i mangfoldet: Groruddalen og Oslo Øst er det mest innvandrertette området i hovedstaden. I bydel Alna er det opptil 148 nasjoner som bor sammen. En stor del av nykommerne har liten eller ingen utdanning og behov for tilrettelagt norskopplæring. Budsjettforslaget for 2012 er preget av sterke kutt, og kan gjøre situasjonen verre for denne gruppen.

Det er i en rapport gjort av forskningsinstituttet NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akerhus at tallene om hvordan livet er for ungdom i bydel Grorud, kommer fram. 

Forskningen viser at ungdommene i Groruddalen har det bra på mange områder. De fleste trives på skolen, er generelt fornøyd med tilværelsen, har god helse og er fornøyd med lokalmiljøet, skriver forskning.no.

Det også er betydelig færre som har drukket alkohol, og enda færre som har brukt eller blitt tilbudt cannabis, sammenlignet med gjennomsnittet i resten av Oslo.

Verre på visse områder…
En utfordring er at en del av ungdommene oppfatter det psykososiale miljøet oppfattes som mindre bra. Dette gir seg utslag i en lavere grad av trivsel og fornøydhet, noe mer utrygghet i nærmiljøet og høyere forekomst av visse typer problematferd som vold og mobbing enn ellers i byen.

Én av fem har blitt utsatt for vold eller trusler om vold, de fleste gutter.

… men bedre enn sitt rykte 
Tidligere forskning tilsier at unge med lavt nivå av sosioøkonomiske ressurser i hjemmet, innvandrerbakgrunn, å ha en aleneforsørger i familien, har høyere risiko for svake skoleprestasjoner, frafall i utdanning, sosialhjelpsmottak, arbeidsledighet og atferdsproblemer.

–  Analysene våre viser imidlertid at mange av disse ungdommene har en god oppvekstsituasjon, forteller Andersen til forskning.no. – Sosiale problemer er ikke så utbredt i bydelen som man kanskje skulle forvente.  

Til tross for at det er noen utfordringer knyttet til ungdommenes psykososiale miljø, deres helse og utdanning, har bydelen ifølge rapporten et ufortjent dårlig rykte.

– Bildet mediene serverer oss av oppvekstforholdene for ungdom i Groruddalen, gir ikke et dekkende inntrykk av hvordan det er å vokse opp i Bydel Grorud, mener Patrick Lie Andersen.

Lenke: Les hele rapporten her