– For lett å tilbakekalle statsborgerskap

Lett å trikse med: I fjor ble det rapportert over 700 tilfeller av ID-juks i Norge, herunder passforfalskning.
Foto: Claudio Castello
Etter fem år med norsk statsborsgerskap burde man være sikret fra å få det tilbakekalt, skriver flere organisasjoner på debattsidene i Dagbladet.

Kommentatorer fra Den norske Helsingforskomité, Jussbuss, NOAS og Antirasistisk Senter mener adgangen til å tilbakekalle statsborgerskap bør innskrenkes.

– Vi mener Stortinget bør endre regelverket om adgangen til å tilbakekalle. Det bør innføres en foreldelsesfrist for tilbakekall, og det må være en reell vurdering av om tilbakekallet er forholdsmessig, skriver de i Dagbladet.

– Det er svært inngripende for den enkelte å få statsborgerskapet tilbakekalt. Det er særlig inngripende ettersom dobbelt statsborgerskap ennå ikke er tillatt i Norge. I praksis må man si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å få det norske.

Kan gi flere statsløse
Videre skriver man at tilbakekalling av av norsk statsborgserksap kan føre til at mange blir statsløse inntil de eventuelt klarer å få sitt tidligere statsborgerskap tilbake. Ved tilbakekall kan det også være svært vanskelig å sikre nødvendig dokumentasjon fra myndighetene i hjemlandet.

– Kravene til klarlagt identitet i statsborgerloven § 7 er i dag svært strenge, mange klarer ikke å oppfylle dokumentasjonskravet, på grunn av egne myndigheters manglende muligheter til å utstede dokumentasjon som etter norske myndigheters syn har tilstrekkelig notoritet.

Kommentatorene foreslår en foreldelsesfrist på fem år etter innvilget statsborgerskap, som vil tilsvare 12 års botid fra førstegangstillatelse ble gitt.  De mener også at tilbakekalling av Statsborgerskap bør avgjøres etter nemndmøte med personlig fremmøte, eller av en domstol.