Åpner for dobbelt statsborgerskap

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender forslag om dobbelt statsborgerskap på høring. Det vil gjøre det enklere å frata noen sitt norske statsborgerskap om det anses å være nødvendig, melder regjeringen.no.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) presiseres at lovforslaget må sees i sammenheng med «regjeringens forslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende internasjonale interesser (prop. 146 L 2016-2017).

– Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller liknende, uttaler Listhaug.

Lovforslaget innebærer også at norske borgere ikke vil måtte gi avkall på sitt norske statsborgerskap om de skaffer seg ett annet statsborgerskap. På samme tid vil det ikke lenger være krav om å si ifra seg sitt tidligere statsborgerskap for å bli norsk.

– Et flertall av dem som blir norske etter søknad får i dag beholde sitt tidligere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis man ble født norsk går derimot det norske statsborgerskapet automatisk tapt dersom man blir borger av et annet land. Dette synes jeg er urimelig, sier Listhaug.