Sanner: – Integrering skjer i kommunene

Integreringsminister Jan Tore Sanner (t.v) skal på fagtur i Norge denne våren. Første stopp var i går i Oslo og Akershus, som her fotografert på Rælingen.

I et tilsynelatende alminnelig gult hus på Løvenstad, møtte statsråden sist tirsdag ordfører Øyvind Sand, representanter fra IMDi, statssekretæren i Kunnskapsdepartementet, flyktningkonsulenter og en rekke frivillige samt deltakere, på et uformelt møte hos Flyktning- og Inkluderingstjenesten i Rælingen.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Rælingen er en av de 12 utvalgte stoppestedene for Sanner. Kommunen har nemlig utmerket seg i lengre tid med tanke på sitt integreringsarbeid.

Rælingen, som har bosatt mer enn 300 flyktninger siden 1990, har flere ganger i løpet av de siste årene oppnådd 100 prosent måloppnåelse etter introduksjonsprogrammet av flyktninger i kommunen. Dette representerer mer enn det dobbelte i forhold til gjennomsnittet for kommunene på landsbasis, og i 2017 ble Rælingen nominert til bosettingsprisen som en av seks kommuner i landet.

Narges Pourzia: Avdelingsleder ved Flyktning- og Inkluderingstjenesten i Rælingen kommune.
Foto : Skjermdump, NRK.

– Vi har hatt gode resultater, mange år på rad, og vi synes derfor det er veldig positivt at vi blir sett på denne måten, og at vi blir gitt muligheten til å vise hva vi gjør her i Rælingen med tanke på hva som fungerer bra og hvilke utfordringer vi møter, forteller avdelingsleder for Flyktnings- og Inkluderingstjenesten Narges Pourzia til Utrop.

Anvender «tøff kjærlighet»
Over en flerkulturell lunsj bestående av blant annet smørbrød med egg og laks, og samosa, var det lokalsamfunnets bidrag til god integrering som forelå som hovedtemaet for diskusjonen mellom statsråden og de oppmøtte.

Ordfører Øyvind Sand innledet seansen ved å understreke betydningen av statsrådens besøk i sammenheng med integreringsarbeid, og å snakke om verdiene som ligger til grunn for deres arbeid.

– Her i Rælingen er vi tverrpolitisk enig i målet om dette arbeidet. Målet vårt er altså at alle flyktninger får et verdig liv. En filosofi som er faglig overført til Flyktning- og Inkluderingstjenestens arbeid.

Sand forklarte videre at de anvender «tøff kjærlighet» der det stilles krav til flyktningene samtidig som de får mye støtte. Pourzia støttet opp om dette da hun snakket om betydningen av å gjøre et «helhetlig arbeid», noe som blant annet innebærer mange ulike kurs, som blant annet er med på å fremme mestringsfølelse.

– Det handler om balanse. Vi må tidlig stille krav til flyktningene og få de til å tenke på hvordan de selv kan bidra og hvor deres styrker ligger. Dette gjør vi gjennom omsorg og tett oppfølging.

Skaper forståelse
For Sanner, som tidligere har uttrykt at foreldreveiledning og opplæring i verdier som likestilling, ytringsfrihet og barneoppdragelse må vektlegges tidlig i integreringsprosessen, var det spesielt Flyktning- og Inkluderingstjenestens obligatoriske foreldreveiledningskurs som virket å være av størst interesse.

Avdelingsleder Pourzia understreket i denne sammenheng at det obligatoriske kurset tidlig bygger bro og skaper forståelse

– Det handler ikke kun om foreldrerolle men også hva man trenger å vite om hvordan man tilpasser seg på en arbeidsplass, hvordan man forholder seg til skolen. Det er altså med på å formidle viktige norske verdier som vil være av stor verdi i integreringsprosessen.

Integreringen skjer i kommunene
For statsråden selv, var besøket en mulighet til å se integreringsarbeid på lokalt nivå.

– Det er viktig å tilegne seg god kunnskap. Ta tak i det som ikke fungerer, løfte frem det som fungerer, og bruke det videre i vårt arbeid. Integreringen skjer jo i kommunene, understreket han i sin tale.

Lokalbesøkene i regi av inkluderingsturnéen, som også vil inkludere oppmøte på barnehager, skoler og arbeidsplasser rundt omkring i landet, inngår som en del av en strategi for å forbedre integreringstiltak og å bedre forstå de utfordringene som kan oppstå i denne prosessen.

– Ledd i integreringsstrategi
Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Riebe-Mohn, var en av de oppmøtte som stiller seg positivt til initiativet om å turnere landet for å opparbeide seg mer kunnskap.

Libe Rieber-Mohn: Direktør for IMDi.
Foto : Arbeiderpartiet, Wikimedia Commons.

– Fra IMDis ståsted er det flott at statsråden tar seg tid til en slik integreringsturné. Dette er jo en del av et ledd av en integreringsstrategi som vi er involvert i, uttaler hun til Utrop.

Riebe-Mohn, som vil være med på de fleste stoppene på statsrådens inkluderingsturné, lar seg også imponere av Rælingen kommunes integreringsarbeid.

– Rælingen kommune har gjort et solid arbeid, og det er veldig lærerikt og inspirerende å møte de som jobber med flyktninger og flyktningene selv.

Andre stopp på inkluderingsturnéen inkluderer: Skedsmo, Bodø, Drammen, Bergen, Ålesund, Molde, Tønsberg, Kristiansand og Lillehammer. Sanner skal også blant annet delta på Maihaugkonferansen som arrangeres 10. og 11. mai.