Rasisme i politiet?

Bare 47 av totalt 11.000 norske polititjenestemenn har innvandrerbakgrunn, viser nye tall. Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) opplever en jevn strøm av henvendelser fra ungdom som mener seg forskjellsbehandlet av politiet på grunn av sin minoritetsbakgrunn.

Undersøkelsen foretatt av Politidirektoratet viser at Kripos har ti ansatte med minoritetsbakgrunn. I de politidistriktene som har svart på henvendelsen, er det registrert ytterligere 37 personer.

Politidirektoratets kartlegging er et ledd i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Regjeringens mål er at andelen med minoritetskultur i politietaten skal gjenspeile andelen i befolkningen.

Ingen ansatte ved Politihøgskolen, Økokrim, Utrykningspolitiet eller Politiets materielltjeneste er fra minoritetsgrupper viser oversikten.

– Dette er for dårlig, selvsagt, medgir politimester Beate Gangås til Nationen. Hun er leder for arbeidsgruppa som skal følge opp handlingsplanen fra regjeringen.

Gangås understreker at politiet har satt i verk tiltak for å bedre situasjonen, men tiltakene har så langt ikke gitt de ønskede resultatene.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) opplever en jevn strøm av henvendelser fra ungdom som mener seg forskjellsbehandlet av politiet på grunn av sin minoritetsbakgrunn.

OMOD er overbevist om at flere med tilsvarende bakgrunn i politiet ville sendt ut andre signaler, og lagt et bedre grunnlag for kommunikasjon.

– Vi har lenge vært klar over at en svært liten andel har minoritetsbakgrunn i etaten. Vi har derimot aldri fått et klart svar på hva politiet gjør for å endre situasjonen, sier rådgiver Ingjerd Hansen ved OMOD til Nationen.