Forskere: – Følg opp hjemvendte fremmedkrigere

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Hjemvendte fremmedkrigere bør følges tett når de soner i Norge, anbefaler forskere ved Universitetet i Oslo.

Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremistforskning ved UiO har på oppdrag for Justisdepartementet skrevet en rapport om oppfølging av hjemvendte syriafarere.

 
Foto : sv.uio.no

– Mens noen vil være desillusjonerte og bare ønsker å vende tilbake til et fredelig liv, vil andre kunne være mentalt ustabile og fulle av aggresjon, mens enkelte kan ha planer om å gjennomføre terroraksjoner i Norge. Denne kategorien innsatte bør underlegges en egen risikovurdering på flere stadier under soningsforløpet for å kartlegge voldstilbøyelighet overfor andre, sier Bjørgo i universitetets omtale av rapporten.

PST anslår at rundt 100 personer med tilknytning til Norge har sluttet seg til grupper som IS og Al-Nusra-fronten. 30 antas drept, opptil 30 er fortsatt ute, mens 40 har kommet tilbake til Norge.

Alle som har reist frivillig til områder kontrollert av IS og andre terrororganisasjoner, har gjennom dette brutt norsk lov og vil vanligvis bli dømt til langvarige fengselsstraffer, typisk mellom 4 og 9 år.

Forskerne viser til at mange syriafarere opplever at Vesten har vært i krig med islam, og at dette kan skape utfordringer under fengselsoppholdet.

– Dette stiller sterke krav til kunnskap i fengselsvesenet og de som skal følge dem opp i det offentlig apparatet etter soning, om den konteksten denne målgruppen har vært del av, og innsikt om islam generelt. Ikke minst hva som er vanlige versus ekstreme uttrykk for religiøs utøvelse. Hvis vanlig religiøs praksis feiltolkes som uttrykk for islamistisk ekstremisme, kan det virke undergravende på tillitsforholdet fra begges sider, påpeker Christensen.

(©NTB)