Olweus-program mot mobbing i skolen

0Shares

Innføringen av programmet begynte i 2001 men statsråd Kristin Clemet har i 2002 besluttet å øke den statlige støtten, slik at alle grunnskoler kan få tilbud om å delta i programmet i 2003.

I alt deltar ca. 225 skoler i programmet så langt, og 75 instruktørkandidater som skal støtte og veilede skoler i bruken av programmet, er under utdanning. Instruktørene samarbeider med hverandre, og gjennom nettverksbygging har instruktørene anledning til å utveksle erfaringer, heter det i en pressemelding fra Læringssenteret.

Olweus-programmet bygger på fire grunnleggende prinsipper som er utledet fra forskning om utvikling og endring av aggressiv, antisosial atferd. Det gjelder å skape et skolemiljø (og helst også et hjemmemiljø) som kjennetegnes av:

1) varme, positiv interesse og engasjement fra de voksne,
2) klare og faste grenser mot uakseptabel atferd,

3) bruk av ikke-fiendtlige, negative konsekvenser ved uakseptabel atferd (og positive konsekvenser ved adekvat atferd),

4) tydelige, autoritative voksne som også kan fungere som gode rollemodeller.

På grunnlag av disse prinsippene er det utviklet tiltak på tre forskjellige nivå, ifølge Læringssenteret.

Olweus-programmet har som mål å – omstrukturere det eksisterende sosiale miljø- slik at det blir mindre muligheter og mindre belønning for mobbeadferd og annen antisosial atferd.

En annen målsetting går ut på å skape en permanent beredskap mot mobbing og antisosial atferd i skolen. Programmet er valgt ut som et “modell-program” både i Norge og USA. Det var det eneste av 56 tiltaksprogrammer mot problematferd som en ekspertkomité nylig kunne anbefale uten reservasjoner til fortsatt bruk i norsk skole.