Ny rapport: Familievernet trenger mer kunnskap om flerkulturelle familier

Illustrasjonsbilde: En ny rapport anbefaler familievernet å søke mer kunnskap om minoritetsfamilier i Norge. Rapporten viser også at flere vet for lite om hva familievernet tilbyr.
En ny rapport har undersøkt familievernets tilpasning til en mer flerkulturell og mangfoldig befolkning. Konklusjonen er klar: Det trengs mer kunnskap.

Nova har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) undersøkt hvilken kunnskap Familieverntjenesten har om minoritetsbefolkningen i Norge, og hvordan de møter det mangfoldige Norge.

Resultatene ble lansert forrige uke i rapporten «Alt som (ikke) ramler inn døra …», og skal bidra til et kunnskapsgrunnlag som på sikt kan gi et mer likeverdig tjenestetilbud for hele befolkningen.

– Rapporten gir viktig kunnskap til oss som er ansvarlige for styringen av familievernet nasjonalt. Funnene viser at vi har en vei å gå for å oppnå målet om en likeverdig tjeneste, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør for kunnskap i Bufdir, i en pressemelding.

Familievernet er ikke barnevernet

Rapporten er blant annet basert på intervjuer av ansatte i familievernet, og folk som har latt være å bruke tjenesten. Flere har vanskelig med å skille Familievernet fra Barnevernet, viser undersøkelsen. Dette påvirker tilliten til familievernet – særlig blant familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Familievernet er et gratis lavterskeltilbud, som skal gi råd og veilede familier gjennom en konflikt eller en annen vanskelig situasjon i familien. Dette innebærer også hjelp til parforhold.

Illustrasjonsbilde
Foto : Greta Hoffman / Pexels

Rapporten konkluderer også med at det er behov for å utvide kunnskapen om tilbudet i familievernet. Det gjelder spesielt for de som ikke kjenner tjenesten, eller oppfatter at lavterskeltilbudet ikke er for dem.

– De siste årene har vi jobbet mye for å øke kunnskapen til det forebyggende tilbudet til familievernet i befolkninga. Det er òg satt i gang en rekke gode prosjekter og tiltak for tilpasning av tjenestetilbudet, sier Mobråten.

Hun beskriver at rapporten gir en viktig innsikt i hvilke tiltak som kan fungere bedre for familievernet fremover

– Vi er i gang, men det er en stor gruppe mennesker vi skal nå, og arbeidet må holde fram over tid, mener hun.

Noen av anbefalingene fra rapporten er:

  • Mangfoldsarbeid bør inkluderes helhetlig i tjenestens i kompetansemodell, og det bør etableres et minste felles multiplum for minoritetskunnskap blant terapeuter.
  • Det bør være rutiner for rekruttering av ansatte som sikrer representativitet i en mangfoldig befolkning.
  • For å oppnå økt kjennskap, foreslår forskerne at ansatte i familievernet deltar på arenaer hvor de kan møte ulike minoritetsgrupper, og at de samarbeider med frivillige organisasjoner og trossamfunn.
  •  Forskerne mener det er behov for å øke bevisstheten rundt bruk av tolk i tjenesten.