Kronisk muslimer?

 
Foto: Mathias Klang
Vi må komme bort fra forestillingen om at innvandrere er kronisk muslimer.

Integreringspanelet består av tolv personer. Åtte av dem har islamsk bakgrunn.

Samtidig utgjør muslimer et mindretall av innvandrerbefolkningen. Faktisk er andelen akkurat over en femtedel.

Resten av landets innvandrere har bakgrunn i helt andre religioner enn islam. Den desidert største er kristendom.

Men vi er ikke redde for folks religiøse bakgrunn, det være seg islam eller noe annet. Islamsk bakgrunn er dessuten ikke ensbetydende med å være troende. De av panelmedlemmene det gjelder, vil helt sikkert bekrefte at religion har ingenting å si for arbeidet de gjør. For alt vi vet, kan de være like sekulære som en hvilken som helst norsk human-etiker.

Men hvorfor er det et problem at panelet tilsynelatende har muslimsk flertall?

Først og fremst fordi panelet ikke er representativt for innvandrerbefolkningen. Det er fare for at noen erfaringer og perspektiver får for mye oppmerksomhet på bekostning av andre. Vi skal heller ikke ignorere muligheten for at et skjevt sammensatt panel får svak legitimitet i noen innvandrermiljøer.

I vår del av verden har det lenge vært slik at religion er en underordnet identitetsmarkør. Når vi snakker om identitet, tenker vi først og fremst på kjønn, seksuell legning, språk og etnisitet.

Men religion er ikke lenger et rent spørsmål om hva du tror. Sammen med de tradisjonelle identitetsmarkørene, er religion i ferd med å bli en identitetspolitisk faktor som vi må regne med. Det gjelder både i den offentlige og private sfæren.

Før var du kanskje primært pakistaner. I dag er den religiøse identiteten blitt viktigere, slik at en pakistansk ungdom kan ha et fellesskap med muslimer fra andre land, uavhengig av om de snakker forskjellige språk og har forskjellig hudfarge. Det får følger for hvordan muslimske ungdommer ser på selv og hvordan etniske nordmenn ser på dem.

Man kan lure på hvordan det har gått til at panelet er skjevt sammensatt. Vi ser ikke bort fra at det speiler en ubevisst forestilling om at innvandrer er synonymt med muslim. Det stemmer altså ikke.

Integreringspanelet har ett år igjen av funksjonstiden, ut 2019. Foreløpig har departementet ikke planer om å forlenge perioden. Imidlertid gjelder den nye integreringsstrategien helt til 2022. Det kan derfor tenkes at departementet kommer frem til at panelet skal forlenges eller oppnevnes på nytt.

I så fall oppfordrer vi statsråden til å sørge for en mer representativ sammensetning, hvor det tas hensyn til at landets innvandrere har variert religionsbakgrunn.

Vi må komme bort fra forestillingen om at innvandrere er kronisk muslimer.