Mahad Mahamud fikk avslag på anken om å få bli i Norge

 
Foto: youtube.com
Bioingeniøren Mahad Mahamud har i Borgarting lagmannsrett fått avslag på sin anke om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.

Lagmannsretten konkluderte i likhet med Oslo tingrett at det var sannsynlig at mannen mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn, noe som var avgjørende for at han fikk opphold og senere statsborgerskap.

«Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum», heter det blant annet i dommen.

Dommen er enstemmig.

Fra Djibouti

Ett av de viktigste punktene i saken er om Mahamud er fra Somalia eller Djibouti. En mann som Mahamud hele tiden har hevdet var en forretningsforbindelse i Djibouti, mener retten å kunne fastslå er hans bror.

«Når det kan fastslås med stor sikkerhet at Mahamud lyver om sin bror i Djibouti, innebærer det at hans generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker», heter det i dommen.

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger, men dette mener altså både Utlendingsnemnda, Oslo tingrett og lagmannsretten ikke er tilfelle.

Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Gikk til sak

Politiet ble koblet inn, og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia, og han mistet både sitt norske statsborgerskap og jobben.

Han gikk da til sak for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett konkluderte med at Mahamuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge og at han og familien kommer fra Djibouti.

Denne dommen er altså stadfestet av lagmannsretten, som også har dømt Mahamud til å betale UNEs sakskostnader på 137.810 kroner.