Kritikk mot invitasjonsliste til møte om håndhilse-nekt saken – OMOD og LIN er utelatt fra listen

– Savner en bredere invitasjonsliste, sier daglig leder i OMOD, Akhenaton Oddvar de Leon til Utrop.
Foto: Mariel N. Sand Nwosu
Både OMOD og politisk nøytrale LIN er sentrale organisasjoner som lenge har jobbet med temaet om håndhilsning, men merkelig nok står de ikke på invitasjonslisten til dialogmøtet Utdanningsetaten skal holde i september om temaet. Muslimske representanter er også utelatt.

Den siste tiden har en Tik Tok-video av en elev som ikke ville håndhilse på sin kvinnelig rektor under en vitnemålsutdeling i 10. klasse på Linderud skole, gått viralt. Den mye omtalte eleven tar som planlagt imot vitnemålet sitt, men i stedet for å ta rektor i hånden legger han hånden på brystet som en annen form for hilsning. Rektor reagerer straks med å ta tak i eleven, mens elven prøver å trekke seg unna. Til slutt kommer rektor med en uttalelse som har fått folk til å reagere både positivt og negativt. Det skal også ha vært andre klassekamerater som skal ha gjort den samme håndhilsningen før den mye omtalte gutten.

Avisa Oslo meldte 30. juni om at Utdanningsetaten inviterte til et dialogmøte om Oslo skolenes arbeid med mangfold og inkludering, som skal holdes i september i år. Møtet kommer i kjølvannet av håndhilse-nekt-saken på Linderud skole, i tillegg til debatten som har pågått den siste tiden. 

– Veien videre er inkludering, ikke integrering 

Organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) er en av de som ikke står på listen. Som organisasjon jobber de med å fremme likestilling og inkludering på arbeidsplassen og i samfunnet, for flerkulturelle minoriteter i Norge. De vant blant annet OXLO-prisen i 2020 som organisasjonen, som hadde gjort en spesiell innsats i å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger. Heller er organisasjonen som hinter om en høyrevridd profil, Likestilling, integrering og mangfold (LIM), er invitert. Det er verdt å merke seg at LIMs tidligere leder, Dana Manouchehri,  ble rådgiver for Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug. Styret i LIM inkluderer blant annet Espen Goffeng og politiske aktører som Jan Bøhler. 

– Jeg synes det er interessant at de organisasjonene som er invitert i hovedsak representerer de antirasistiske organisasjonene, ombudene og organisasjoner som i hovedsak arbeider med skole- og utdanningsspørsmål. Håndhilse-saken har for meg handlet om elevens frihet til å ta eget valg, og ikke et spørsmål om mislykket integreringspolitikk. At innvandrings- og integreringsorganisasjoner ikke har blitt invitert til dette møte, viser meg at veien videre for Utdanningsetaten nettopp er inkludering og ikke integrering, mener daglig leder Rabia Musavi i LIN.

Musavi forklarer at LIN jobber mye med å øke innvandreres kompetanse om rasisme og deres rettigheter:

– Det hadde vært interessant for oss å delta fordi vi sitter på nye førstehåndskunnskaper fra innvandrere og deres møter med det offentlige. Denne saken har i tillegg fått mye medieoppmerksomhet, noe som naturligvis vil være gjenstand for diskusjon om hvordan slike saker skal håndteres av foreldre dersom de eller deres barn opplever lignende episoder i fremtiden. 

Mangel på svar om å delta

Organisasjonen mot Offentlig diskriminering (OMOD) er blant de som ikke er invitert, selv om de flere ganger har klagd inn diskriminering i lignende situasjoner for Likestillings-og diskrimineringsombudet. Blant annet læreren som nektet å håndhilse på sine kvinnelige kolleger og NAV som deretter diskriminerte mot han.

–  For meg viser listen foreløpig at Utdanningsetaten mangler et nettverk, en kontaktflate og kunnskap om minoritetsorganisasjoner, og hvem som gjør hva.Vi har vunnet flere saker i nemnda når det gjelder religionsfrihet og saker om håndhilsning. Det er flere organisasjoner som burde og bør inviteres, og OMOD er en av dem, sier Akhenaton Oddvar de Leon, leder i OMOD.

De Leon forklarer:

– OMOD tar utgangspunktet i hva loven sier og hvordan man tolker den i forhold til den enkelte saken, i forhold til sakens karakter og dokumentering. Følelser og meninger er noe helt annet. Poenget er at de bør invitere bredt, for det er deres kontaktflate med minoritetsorganisasjoner som vil gi dem faglig påfyll og nye perspektiver.

Daglig leder de Leon mener at listen bør oppdateres, og poengterer at etaten fortsatt har tid til å invitere flere. De har tidligere sendt mail til Utdanningsetaten og bedt om å delta på møtet.

– OMOD har formelt sendt mailer til Utdanningsetaten den 3. juli 2023 vedrørende dialogmøtet og bedt om å delta, men har ikke fått svar ennå. Det er i hvert fall mangel på organisasjoner som jobber tett opp mot folk med muslimsk bakgrunn, for eksempel moskeer, og organisasjonen Islam Net som jobber aktivt opp mot muslimske ungdommer. De er medlemskapsbaserte nettverk som når ut til tusenvis av mennesker. Vi ser frem til å delta på dette møtet, avslutter de Leon.

– Vil fokusere på det større bilde

I pressemeldingen Utrop har fått tilsendt av Utdanningsetaten står det at bakgrunnen for møtet er “situasjonen rundt håndhilsning under en vitnemålsseremoni på en av skolene i Oslo, og debatten i etterkant av den.” Men verken FAU på Linderud skole eller relevante aktører som OMOD og Islamsk Råd Norge står på invitasjonslisten. 

På e-post til Utrop svarer kommunikasjonsdirektør Randi Hagen Eriksrud i Utdanningsetaten gjennom kommunikasjonsrådgiveren Gro Rognmo, foreløpig følgende:

– I dette dialogmøtet ønsker vi å heve blikket og diskutere hvordan Osloskolen og skolene våre kan og bør jobbe med mangfold og inkludering. Dette ønsker vi å diskutere med sentrale stemmer på feltet får å få ulike innspill og perspektiver utenfra. Vi holder fortsatt tett dialog med skolen når det gjelder den konkrete håndhilse-episoden, men i dette dialogmøtet er tanken å heve blikket fra den ene episoden til det større bildet. Derfor er ikke representanter fra skolen eller foresatte invitert i denne omgang. Kommunalt foreldreutvalg og Utdanningsforbundet er blant de inviterte.

Utrop spør konkret også Utdanningsetaten den 6. juli om hvorfor de andre organisasjonene ikke er invitert og om det er mulighet for at invitasjonslisten kan oppdateres. Kommunikasjonsrådgiver Gro Rognmo i Utdanningsetaten skriver at de foreløpig ikke har mulighet til å svare på spørsmålene de har fått tilsendt før over sommeren, da «alle som har jobbet med dialogmøte er på ferie». Derimot har de muligheten til å svare Utrop på et mer generelt grunnlag.

– Det er veldig mange som har meldt interesse for å være med på dette dialogmøtet, og det setter vi stor pris på. Samtidig ønsker vi at dette skal være et møte med rom for dialog og diskusjon, og derfor har vi i denne omgang bare invitert utvalgte deltakere. Siden interessen for dette møtet har vært så stor vil vi vurdere å arrangere flere liknende møter utover høsten, skriver kommunikasjonsdirektør Randi Hagen Eriksrud i Utdanningsetaten.

Hvor er representanter for det muslimske ståstedet? 

Heller ikke muslimske organisasjoner står på invitasjonslisten. Islamsk Råd Norge (IRN) er paraplyorganisasjonen for muslimske organisasjoner i Norge. Nestleder Mustafa Mahmood endelig uttaler overfor Utrop . 

– Vi stiller spørsmålstegn ved invitasjonslisten. De største muslimske aktørene er ikke invitert til bordet, det burde vært en selvfølge. Vi har derfor sendt en mail til Utdanningsetaten om dette. Mailen sendte vi helgen 8-9. juli og vi har ennå ikke fått svar, skriver nestleder Mahmood.

De ber Utdanningsetaten også inkludere noen som står bak oppropet mot rektorens oppførsel.  I mailen sendt til Utdanningsetaten skriver IRN blant annet:

«Muslimske trossamfunnsorganisasjoner som IRN og Muslimsk Dialognettverk (MDN) bør også inviteres inn, slik at diskursen blir mer kunnskapsbasert, og vrangforestillinger om muslimer kan ryddes av veien…

I debatten som har fulgt etter avslutningssermonien, har nemlig en lang rekke politikere og opinionsdannere,  inkludert aktører som er eller har vært tilknyttet organisasjonen Likestilling, integrering og mangfold (LIM) og skolelederforbundet, avslørt sin uvitenhet og spredt skremselspropaganda om muslimer. Ved å fremstille rektoren som en heltemodig forsvarer av likestilling mot kvinnediskriminering, har disse spilt på islamofobe forestillinger om muslimske menn som kvinnefiendtlige…»

Og legger til:

«Det er også viktig at det under møtet er til stede folk som har islam-kompetanse nok til å angripe de gale premissene for diskursen: Dette handler ikke om likestilling og kvinneundertrykkelse: Det finnes både menn og kvinner som unngår unødig kroppskontakt med det andre kjønn, uten at disse nedvurderer det andre kjønn av den grunn. De som hevder den islamske normen om å unngå unødig fysisk kontakt er begrunnet i kvinnefiendtlighet og derfor tillegger elevene intensjoner de ikke har, villeder bevisst eller ubevisst.»

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er en paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn som er på statsbudsjett. Heller ikke de er blitt invitert.

Mangler aktører med kompetanse  

Leder for Islam Net, Fahad Qureshi, mener det er uheldig at listen mangler flere relevante aktører. Islam Net er en mange muslimske organisasjoner i Norge.

– Jeg synes det er rart at det ikke er noen muslimske organisasjoner invitert til dette møtet med tanke på at det er en sak om religionsfrihet. Det er ingen der som kan representere de tre unge guttenes ståsted og forklare hvorfor det er viktig for dem å hilse på en alternativ måte. Dette kunne for eksempel vært Islamsk Råd Norge, Islam Net eller andre lignende aktører, mener Fahad Qureshi, leder for Islam Net.

– Hva synes dere om listen?

– Det er også uheldig at man mangler slike som Lars Gule som har kommentert saken i stort omfang og har hatt et veldig prinsipielt ståsted til menneskerettighetene. Det er ingen andre som har adressert det faktiske overgrepet mot barna når rektor påtvinger seg fysisk kroppskontakt som barna ikke ønsker, derfor synes jeg at en prinsipiell person som Gule burde blitt invitert.

Qureshi legger til:

– Andre relevante som Islam Råd Norge burde også ha vært invitert, både fordi de representerer mange muslimer i Norge og fordi de har vært sentrale i håndhilsedebatten, da et av deres kvinnelige styremedlemmer hilste på kronprinsen med hånden på hjertet, og ble kritisert for det. I tillegg savner jeg OMOD (Organisasjonen mot Offentlig diskriminering), som har vært helt sentral i å jobbe med og studere saken med læreren som mistet jobben fordi han av religiøse årsaker unngikk kroppskontakt med det motsatte kjønn og dermed hilste på en annen måte. Dette er aktører som burde vært invitert, avslutter leder Qureshi.

Her er listen over inviterte aktører til møtet:

 • Antirasistisk Senter
 • Organisasjonen LIM- Likestilling, integrering, mangfold 
 • Minotenk
 • Likestilling og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon
 • Integrerings-og mangfoldsdirektoratet
 • Claudia Lenz
 • Julia Orupabo
 • Hwaw Abshir Muuse
 • Mobbeombud, Henrik Raustøl
 • Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
 • Oslo Elevorganisasjon
 • Oslo Utdanningsforbundet
 • Skolelederforbundet 
 • Fagforbundet