Ny instruks: Ber UDI lage nye retningslinjer for å vurdere barnets beste i utvisningssaker

UDI er blitt bedt om å lage nye retningslinjer for å vurdere barnets beste i utvisningssaker.
Instruksen, som er gitt av Justis- og beredskapsdepartementet, gjelder i saker der én forelder har vedtak om utvisning fra Norge.

Utlendingsloven hjemler allerede at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som vedrører barn. Og at det da i noen tilfeller kan gis andre straffereaksjoner enn utvisning.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) var nylig i møte med Justisdepartementet for å ta opp situasjonen til familier rammet av utvisninger grunnet brudd på utlendingsloven.

– Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo for snart to år siden at man burde finne alternativ straff til utvisning fra Norge i de sakene der en av foreldrene har begått brudd på utlendingsloven. Likevel har jobben med dette arbeidet gått altfor sakte, sa Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, til Utrop september.

UDI er imidlertid bedt om å lage mer utfyllende retningslinjer. De skal blant annet alltid vurdere om det er “uoverstigelige hindringer” eller andre tungtveiende grunner som tilsier at familien ikke kan videreføre familielivet i utlendingens hjemland.

I tillegg til risiko for alvorlige overgrep eller ekstraordinære humanitære belastninger som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK), nevnes også kulturelle forhold. Som for eksempel forhold som kan legge begrensninger på barnets liv og oppvekst, om det må flytte ut av Norge.

UDI skal også vurdere mulighetene barnet har til å reise på besøk til den utvistes hjemland om det blir værende i Norge. Samt om det er mulig å reise på besøk tilbake til Norge, om det flytter ut av Norge.

Dette innebærer imidlertid ikke alltid at utvisningen er uforholdsmessig og ikke skal iverksettes. Det skal UDI vurdere opp mot alvorlighetsgraden av utvisningsgrunnlaget.

– Steg i riktig retning

– Norge bryter barns menneskerettigheter hele tiden, særlig når det kommer til utvisningssaker som berører barn og andre asylsaker. Gang på gang får vi krass kritikk fra både FN og EMD, uten at det ser ut til å ha noen særlig effekt. Det er rett og slett trist, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt til Utrop. Han sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Rødt-politiker Tobias Drevland Lund sier Norge bryter barns menneskerettigheter i utvisningssaker (Foto: rodt.no)
Foto : Didrik Sten Ingebrigtsen

Han mener imidlertid at dette er et steg i riktig retning.

– Om ikke annet fordi det vil kreve at UDI i større grad må begrunne de faktiske vurderingene som legges til grunn når de gjør vedtak. Jeg håper jo selvfølgelig at det også vil medføre at barns beste får en mye sterkere og klarere vekting enn det som til nå har vært praksis, men det vil jo gjenstå å se.

Retningslinjene klar denne måneden

– Vi jobber med å revidere retningslinjen UDI 2010-024 «Utvisning av tredjelandsborgere», slik at den er i tråd med instruksen. Retningslinjen vil være ferdig innen 15. oktober 2023, som er fristen departementet har satt, sier Bjørn Risberg, enhetsleder i UDI Kontroll til Utrop.

Instruksen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-122023-instruks-om-metoden-for-a-vurdere-barnets-beste-ved-utvisning-av-en-forelder/id2989727/

Utlendingsloven om utvisning:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8