OMOD klager inn enda en skole til Diskrimineringsnemda

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) mener klasseinndelingen på Døli barneskole er stigmatiserende og diskriminerende. Skolens rektor og kommunen er uenige med OMOD.

– Det føles som om skolen har samlet nesten alle barna med ikke-vestlig bakgrunn og samer i samme klasse, sier Maria Jaconelli til Romerikes blad.

Hun forteller at i løpet av skoleåret 2021–2022 ble to klasser ved Døli barneskole på Jessheim i Ullensaker kommune splittet til tre. Datteren til Jaconelli ble plassert i én av de tre klassene.

Den nye klasseinndelingen skapte sterke reaksjoner.

Nå har Jaconelli sammen med Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), som i mai i år fikk slått fast i Diskrimineringsnemnda at inndelingen av en klasse på Sørumsand skole i Lillestrøm kommune var diskriminerende, klaget inn Døli barneskole til samme nemd.

«Dersom man kun ser på klassebildene av de ulike klassene, er XX (den aktuelle klassen, journ.anm.) sitt bilde visuelt beskrivende; her er det en klasse med mange melaninrike barn med en annen enn norsk opprinnelse. Hvordan man har fått en slik sammensetning, må skolen kunne forklare», skriver OMOD i klagen.

Jaconelli mener inndelingen av skoleklassen på Sørumsand er identisk med saken på Døli barneskole. Hun er klassekontakt og FAU-leder, og understreker at saken ikke har vært innom FAU, og uttaler seg som mor.

Hun ønsker en ny sammensetning av klassene.

Mener tolkningen er ulovlig

Kiet Minh Dang er rektor ved Døli barneskole.
Foto : Privat

Kiet Minh Dang, rektor ved Døli barneskole, forteller at Døli er en flerkulturell og mangfoldig skole, og mener miljøet i klassen er trygt og godt.

Han mener at klasseinndelingen ikke er diskriminerende, og forteller at nøytrale kriterier som jevn fordeling av kjønn, språklige utfordringer, elever med spesielle behov, samt trygge relasjoner som vennskap og stabilitet var viktig når klassen ble satt sammen.

Han reagerer sterkt på OMODs påstander om klassen i klagen.

– OMOD sin tolkning av ujevn klassefordeling baseres på ytre forhold. Ifølge OMOD kan man se på klassebilder av de ulike klassene at en av klassene har «mange melaninrike barn» med en annen enn norsk opprinnelse. Å se på et klassebilde for å telle opp antall minoritetsspråklige elever ut fra hudfarge eller etniske trekk, mener vi både er diskriminerende og ulovlig, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6 som forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, sier rektoren til Romerikes blad.

Dang var tidligere rektor ved Ammerud skole og sluttet i 2021 som rektor etter varslingssak og rettssak grunnet arbeidsforholdene ved skolen. I følge VG var kjernen i kritikken blant annet misnøye med rektorens lederskap og en rekke lærere og ansatte som har sluttet ved skolen på grunn av dette.

En måned tidligere meldte VG at mens Kiet Dang var rektor har både hans tidligere ektefelle og søsteren fått jobb på Ammerud skole. Flere varslere, først og fremst tidligere ansatte, mente det på ureglementert vis er rekruttert folk fra rektors egen krets.

– Bidrar ikke til bedre norskkunnskaper blant elevene

OMOD tok kontakt med skolen på vegne av foreldrene for å høre hvilke vurderinger som lå til grunn for inndelingen av klassen. De ble ikke fornøyd med svaret og ble nødt til å sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

Han mener en slik inndeling av klassen kan gi negative konsekvenser for barna.

– Jeg mener det er segregerte klasser på Døli skole og spørsmålet er, hvilken faglig begrunnelse har de for en slik klasseinndeling. Det kan ikke være en tilfeldighet. Hvordan har de klart å få til en klasse der 75 prosent av elevene har ikke-vestlig bakgrunn? Mens det er 75 prosent etnisk norske i de to andre klassene. Når man ser disse klassene, så burde skolen ha forstått at dette kan være stigmatiserende for den ene klassen, sier OMOD-leder Akhenaton Oddvar de Leon til Romerrikes blad.

– En slik inndeling kan føre til mobbing av barna, og elevene i klassen, de kan bli sett på som «utlendingsklassen».

Han mener inndelingen er uheldig for barna og at det kan føre til dårligere norskkunnskaper, økt fremmedgjøring og utenforskap.

Akhenaton Oddvar de Leon, leder i OMOD.
Foto : Mariel N. Sand Nwosu

Kommunen: – Er ikke diskriminerende

Yngve Rønning, kommunaldirektør for oppvekst i Ullensaker kommune, mener på sin side at OMOD tar feil om klassen.

Han mener inndelingen ikke innebærer noen form for diskriminering, og at skolen har foretatt en klasseinndeling basert på saklige kriterier, og i henhold til nasjonale retningslinjer.

Han er kritisk til OMODs beskrivelse av klassebildet.

– Kommunen stiller derfor spørsmål ved om OMOD virkelig mener at hudfarge alene skal være viktigere enn pedagogiske, faglige og sosiale hensyn i klasseinndelingen, når det vises til at klassebildet er «visuelt beskrivende» med «melaninrike barn». Dette er en uttalelse vi reagerer sterkt på, sier han.