Innvandrerbarn gjør mindre kjønnsdelte utdanningsvalg

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Ny ISF-rapport viser at norske ungdommer med innvandrerbakgrunn gjør mindre kjønnsdelte utdanningsvalg enn blant øvrig befolkning.

Tallene fra rapporten viser at arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Kun 15 prosent jobber i yrker med kjønnsbalanse, altså med mer enn 40 prosent av både kvinner og menn blant arbeidstakerne. En viktig årsak er ungdommers kjønnstradisjonelle utdanningsvalg.

Samtidig viser rapporten at barn av innvandrere gjør noe mindre kjønnsdelte utdanningsvalg enn majoritetsbefolkningen.

Liza Reisel, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, viser til at det er ikke gjort så mye forskning på kjønnsdelte valg blant barn av innvandrere.

Det er ikke usannsynlig at holdninger til yrkesfag og høyere utdanning fra foreldrenes hjemland har noe å si.

I mange innvandringsland har manuelle yrkesfag lavere status og dårligere arbeidsbetingelser enn de har i Norge, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Liza Reisel.
Foto : Institutt for samfunnsforskning

– Kunnskapsgrunnlaget her er svakt. Men det vi har av forskning tyder på at barn av innvandrere har litt større sannsynlighet for å velge utradisjonelt. Det henger sammen med at de i mindre grad velger yrkesfag, særlig er dette en kontrast blant guttene, sier hun til Utrop.

Overrepresentert i høyere utdanning

I tillegg argumenterer rapporten følgende:

– Internasjonal forskning peker også på at etniske minoriteter sjeldnere velger utdanninger innen pedagogikk og samfunnsfag og oftere utdanninger som fører til godt betalte jobber, som ingeniør- og businessutdanninger.

– Hvordan reagerte dere på dette funnet?

– Noen vil kanskje tenke at det er overraskende fordi man forbinder innvandrerbefolkningen med mer kjønnstradisjonelle holdninger. Men for oss som forsker på utdanningsmønstre var det ikke så overraskende. Vi vet allerede at barn av innvandrere er overrepresentert i høyere utdanning. 

Yrkesfag har lavere status

– Sosial usikkerhet i landene som innvandrerne kommer ifra, som igjen kan føre til mindre personlig baserte yrkesvalg, kan ha noe å si, sier forskeren.

– Det er ikke usannsynlig at holdninger til yrkesfag og høyere utdanning fra foreldrenes hjemland har noe å si. I mange land der innvandrere i Norge kommer fra har de manuelle yrkesfagene lavere status og dårligere arbeidsbetingelser enn de typisk har i Norge. Og høyere utdanning oppfattes som viktig for å få en god jobb.

Klikk her for å lese hele rapporten