– Regjeringen skaper fattigdom

0Shares

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gikk til samlet angrep på regjeringspartiene og sosialminister Ingjerd Schou (h) da Regjeringens fattigdomsmelding ble diskutert i Stortinget i går.

Regjeringen må i løpet av året komme med forslag til en ny stønadsordning for eldre innvandrere som har bodd så kort tid i Norge at de ikke har rett til folketrygd.

Stortinget viser til at de i statsbudsjettet for 2003 har bevilget 335 mill. kroner til målrettede tiltak. Innsatsen omfatter blant annet:

* arbeidsrettede tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp, og innvandrere

* styrking av oppfølgingstjenester for bostedsløse, og
målrettede forbedringer i stønadsordningene

Gjennom Velferdsprogrammet i regi av Norges forskningsråd er to forskningsmiljøer valgt ut som kjernemiljøer for forskning om fattigdom og sosialhjelp. Dermed er det lagt til rette for å utvikle ny og økt kunnskap om fattigdom og marginalisering.

– Jeg er glad for at Norge får anledning til å utveksle kunnskap og erfaring om hvilke tiltak som virker med andre europeiske land gjennom deltakelse i EUs rammeprogram for sosial inkludering. Dette vil støtte opp under den nasjonale innsatsen for å forebygge og hjelpe personer ut av fattigdom, sier sosialminister Ingjerd Schou.