SMED er positiv til felles ombud mot diskriminering

0Shares

Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet sendte nylig rapporten fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe: Felles håndhevingsapparat for diskriminering
på grunnlag av kjønn og etnisitet på høring. Her gjengir vi Senter Mot Etnisk Diskriminerings svar på denne høringen.

SMED mener at det bør opprettes et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet, under en del klare forutsetninger.

Flere grunnlag

SMED mener at målsettingen på sikt må være å etablere en nasjonal uavhengig institusjon som arbeider med likestilling og ikke-diskriminering. Kompetansegrunnlaget for en slik institusjon må være et vern mot diskriminering på alle de grunnlag som staten er forpliktet til å sikre. For å understreke dette, foreslår SMED at det vurderes å ta inn et generelt diskrimineringsforbud inn i Grunnloven.

Flere funksjoner

SMED mener at et felles håndhevingsapparat kan ha flere ulike funksjoner som både omfatter vedtak i enkeltsaker om diskriminering, rettspolitisk arbeid, dokumentasjons- og påvirkningsarbeid, og informasjon- og rådgivning til virksomheter om f eks oppfyllelse av aktivitetsplikt.

Styrke dokumentasjonen

Et felles håndhevingsorgan mellom kjønn og etnisitet vil kunne føre til bedre og samordnet dokumentasjon om usaklig forskjellsbehandling på begge grunnlag. SMED vil imidlertid anbefale en generell styrking og samordning av kunnskap og metoder som finnes på området etnisk diskriminering.

Rettshjelp

SMED er av den oppfatning at både Holgersenutvalget, den tverrdepartementale arbeidsgruppen og forskergruppen som evaluerte SMED, ikke har behandlet problemstillingen rundt rettshjelp grundig nok. Vi behandler derfor spørsmålet om rettshjelp i sin fulle bredde, og skissere noen forslag til løsninger som vi mener departementet bør vurdere.

SMED er av den oppfatning at tilsynsapparatet primært vil avhjelpe behovet for fritt rettsråd og fri sakførsel i de sakene hvor tilsynsapparatet har kompetanse til å fatte vedtak.

Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til å oppfylle veiledningsplikten, som kan være tid- og ressurskrevende.

SMED støtter forslaget fra arbeidsgruppen om endring i lov om fri rettshjelp, som innebærer at tilsynsapparatet bør kunne anbefale søksmål i saker om diskriminering uten behovsprøving.

SMED anbefaler at departementet i samarbeid med SMED og andre statlige og frivillige aktører utreder en alternativ modell for å sikre rettsinformasjon, partsrepresentasjon og fri sakførsel i saker om diskriminering der tilsynsapparatet ikke har kompetanse til å bistå eller fatte vedtak. Dette vil sikre et godt tilbud og en hensiktsmessig begrensning av tilsynsapparatets veiledningsoppgave.

Her er SMEDS svar på høringsbrevet: felles.doc

Her er høringsbrevet: handh070.pdf