Deling av UDI?

0Shares

Siden Utlendingsdirektoratet (UDI) ble etablert i 1988 har det skjedd betydelige endringer på innvandringsfeltet som gjør at oppgavene er flere og utfordringene mye større og langt mer komplekse enn for 15 år siden.

Norge har blitt et mer mangfoldig samfunn hvor en betydelig andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Ved inngangen til 2003 utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge om lag 332 800 personer, det vil si 7,3 prosent av befolkningen. Dette innebærer en økning på 72 prosent bare de 10 siste årene.

– Dette er ikke en kritikk av Utlendingsdirektoratets måte å løse oppgavene på. Utfordringene på dette feltet tilsier imidlertid at arbeidet med integrering må styrkes, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

UDI er i dag nesten fem ganger så stort som ved opprettelsen. I perioder med stor tilstrømning av asylsøkere har det vært vanskelig å prioritere det langsiktige integreringsarbeidet, heter det i en pressemelding fra KRD.

Departementet ønsker derfor nå å få vurdert om en annen organisering av forvaltningsapparatet på innvandrings- og integreringsfeltet kan bidra til en styrket og mer målrettet innsats for å inkludere innvandrerne i det norske samfunnet.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer nå aktuelle konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner til å komme med en prosjektskisse for et slikt oppdrag innen 5. januar 2004.