Eldre innvandrere skal få minstepensjon

0Shares

Minstekravet for å få alderspensjon fra folketrygden er etter dagens regler en botid i Norge på tre år mellom fylte 16 og 67 år. For å få full minstepensjon kreves en botid i landet på 40 år. Personer som kommer til landet etter fylte 67 år har ingen pensjonsrettigheter, skriver Aftenposten.

Sosialdepartementet foreslår at disse skal tilbys 90 prosent av minstepensjon. For en enslig pensjonist utgjør dette i dag 91 772 kroner pr. år, og for et ektepar til sammen 165 632 kroner. Ordningen vil gjelde ca. 7000 personer ved utløpet av 2006, og koste 122 millioner i året.

Regelverket krever unntak fra EØS-reglene, og kan trolig først være på plass i 2006.