– Skjult diskriminering og fare for menneskerettighetsbrudd i Norge

0Shares

Saker om diskriminering innenfor arbeidslivet er de SMED hyppigst mottar.

– Denne rapporten understreker behovet for å få på plass loven mot etnisk diskriminering. Vi trenger også en undersøkelse om opplevd diskriminering for å ha et grunnlag for å kunne si noe om omfanget av etnisk diskriminering i Norge, sier Guro Fjellanger, daglig leder i SMED.

Krever klargjøring av myndighetenes ansvar for de ureturnerbare

Rapporten har et eget kapittel som setter fokus på situasjonen for de ureturnerbare, som SMED mener er blitt uholdbar etter at regjeringen har strammet inn blant annet på retten til å bo i mottak og på økonomiske betingelser for denne gruppen.

– Norge er etter internasjonale konvensjoner forpliktet til å garantere et visst minimum av omsorg for dem som oppholder seg i landet. Regjeringens siste innstramninger i denne gruppens rettigheter risikerer etter SMEDs vurdering å stride mot grunnleggende menneskerettigheter, sier Fjellanger, som krever at Regjeringen klargjør det grunnleggende sikkerhetsnettet som myndighetene har et ansvar for også overfor denne gruppen.

Skjult diskriminering på boligmarkedet

Sommeren 2003 gjennomførte SMED en undersøkelse om etnisk diskriminering på boligmarkedet. Testere som hadde etnisk norsk og minoritetsbakgrunn gjennomførte 152 tester i fem norske byer. Resultatene avdekker skjult diskriminering overfor minoriteter når de skal leie bolig:

* I fire tilfeller ble en somalisk mann forespeilet høyere depositum enn det en norsk mann ble.

* I tre tilfeller fikk minoritetene oppgitt en høyere husleie

* De mannlige testerne med minoritetsbakgrunn ble i snitt dårligere behandlet enn de kvinnelige testerne med minoritetsbakgrunn.

*Testerne med somalisk bakgrunn ble behandlet generelt dårligere enn testerne med pakistansk bakgrunn.

– En viktig erfaring er at minoritetstesterne som fikk oppgitt høyere depositum eller husleie enn de norske testerne, likevel oppgir at de opplevde tonen i telefonen som hyggelig. Dette viser at diskriminering på boligmarkedet ofte er skjult og vanskelig å påvise for dem som er utsatt for det, sier Guro Fjellanger, daglig leder i SMED.

Rapporten inneholder også et kapittel som gjennomgår statistikk over hvem som henvender seg til SMED, et kapittel som beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet med vekt på utfordringene i et flerreligiøst arbeidsliv, et kapittel som diskuterer balansen mellom ytringsfrihet og vern mot rasistiske ytringer og et kapittel som ser på utfordringene framover og et felles håndhevingsapparat for diskriminering på kjønn og etnisitet.