Status for asyl- og innvandringspolitikken i EU

0Shares

På den ene siden er det et ønske å styrke kontrollen med EUs ytre grenser, blant annet ved å øke koordinering og samarbeid mellom medlemslandene. På den annen side vil man sørge for at det er lovlige veier inn i EU for økonomiske innvandrere som EU har bruk for, og samtidig sikre kanaler for å søke asyl for de som trenger beskyttelse. Et grunnprinsipp for den felles asylpolitikken er solidaritet og byrdefordeling av kostnader mellom EU-landene.

Grensekontroll

EU vedtok et handlingsprogram for bekjempelse av ulovlig innvandring over sjøgrensene i 2003. Et nøkkelelement i dette handlingsprogrammet er å styrke samarbeidet med opprinnelsesland og transittland. Tiltakene i handlingsplanen er blant annet forbedret patruljering, informasjonsutveksling og analyse. Det foreslås også nye prosedyrer for behandling av innvandrerne som blir funnet på slike fartøy. De to sentrene for overvåking av sjøgrensene som ble opprettet i fjor (ett i Pireus og ett i Madrid), vil spille en nøkkelrolle i det videre arbeidet. De to sjøsentrene vil inngå i strukturen til det europeiske byrået for grensekontroll, som skal opprettes i 2005.

Asyl

Grunnlaget for en felles asylpolitikk er nå lagt i form av felles regelverk for minimumsstandarder for mottak, prosedyrer og vilkår for å kvalifisere som flyktning og få beskyttelse, samt regulering av hvilket land som har ansvaret for å behandle en asylsøknad. EUs nye grunnlov forutsetter en videreutvikling av asylpolitikken til fellesskapspolitikk, og det skal til dette formål vedtas et veikart.

Retur

Forhandling av tilbaketakelsesavtaler for EU og avtaler med Marokko og Algerie forventes inngått med det første. Det planlegges også felles returprosjekter. I løpet av året tar man blant annet sikte på å lansere et forslag som fastsetter felles minimumsstandarder for retur. Som et redskap for arbeidet med retur, skal det opprettes en felles løsning for informasjonsutveksling.

Samarbeid med tredjeland

Det satses særlig på noen utvalgte land i Afrika, som det kommer mange migranter fra. For øyeblikket er man i ferd med å forhandle handlingsplaner med landene i Nord-Afrika. Til støtte for denne politikken har EU opprettet AENEAS-programmet for teknisk og finansiell støtte, og programmet har et budsjett på 250 millioner euro for de første 5 årene.

Bistand

EUs langsiktige perspektiv for å løse problemer knyttet til migrasjon er å fokusere på årsakene til utvandring, der fattigdomsbekjempelse er en viktig faktor.

Kilde: KRD