Ønsker tettere samarbeid med barnevernet

0Shares

I et brev til Kommunal og regionaldepartementet datert den 8. september 2004, foreslår UDI å involvere barnevernet i et samarbeid om å utvikle en aldersdifferensiert mottaksmodell og mottaksstandarder som på en god måte møter de enslige mindreåriges behov for trygghet, omsorg og tilsyn.

Gjennom et tettere samarbeid med barnevernet ønsker vi å sikre et mottakssystem som bedre møter de enslige mindreåriges særlige behov i den overgangsfasen de er i fra hjemland til vertsland, sier Skjoldvor Fjeldvær, avdelingsdirektør for Integreringsavdelingen i UDI.

UDI har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mens de er i statlige mottak. Barnevernet har ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkere når det er behov for barneverntiltak og for å vurdere slike behov i bekymringssaker, som presisert i et rundskriv fra Barne- og familiedepartementet.

– Selv om kvaliteten i oppfølgingen av de reelt enslige mindreårige i mottak har blitt gradvis forbedret de siste 2 årene, kan dette tilbudet fortsatt bli bedre. Et tettere samarbeid med barnevernet om vurdering av omsorgsbehovet for alle enslige mindreårige vil være et viktig skritt på veien for å kvalitetssikre tilbudet for denne gruppen mens de er i mottak, sier Skjoldvor Fjeldvær.

Direktoratet har de siste to årene tilrettelagt mottakssystemet for de enslige mindreårige asylsøkerne ved å opprette egne mottak og avdelinger for de under og over 15 år. De faglige kravene til mottakene er blitt skjerpet, og kompetansen er økt gjennom flere ansatte med både barnefaglig og flyktningfaglig kompetanse. I tillegg har UDI inngått en avtale med Nic Waals Institutt (NWI) for å gjennomføre psykososial kartlegging av de enslige mindreårige asylsøkere i mottak. Erfaringen NWI har tilegnet seg vil være nyttig i utviklingen av et tettere samarbeid mellom UDI og barnevernet.