Ny levekårsundersøkelse i 2006

0Shares


I Stortingsmelding nr. 49, “Mangfold gjennom inkludering og deltakelse” tar regjeringen opp ulike bekymringsfulle trekk ved levekårene til innvandrere. Det er et problem at innvandrere sliter med dårligere levekår enn gjennomsnittsbefolkningen. Dette har blitt påvist gjennom en rekke ulike undersøkelser, blant annet gjennom Statistisk sentralbyrås (SSB) undersøkelse om levekår blant innvandrere i 1996. For å kunne følge utviklingen, er det behov for nye og oppdaterte data. Derfor har KRD og SSB nå undertegnet en kontrakt for gjennomføring av en ny levekårsundersøkelse blant innvandrere. Undersøkelsen er under planlegging, og skal gjennomføres i 2005-2006.

Fokus på innvandrere fra ikke-vestlige land

Noen innvandrergrupper har større utfordringer i møtet med det norske samfunnet enn andre. En slik undersøkelse kan ikke dekke alle. Man har derfor valgt å fokusere på innvandrere med bakgrunn fra ti forskjellige ikke-vestlige land: Bosnia-Hercegovina, Chile, Irak, Iran, Pakistan, Serbia og Montenegro, Somalia, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam. Utvalget av land er gjort for å få med de største gruppene, og for å kunne sammenligne med tidligere undersøkelser. 500 personer med bakgrunn fra hvert av disse landene vil i løpet av høsten 2005 få brev om at de er trukket ut til undersøkelsen. Det betyr at SSB kommer til å ta kontakt med til sammen 5000 personer.

Hva er levekår?

Intervjuet vil handle om en rekke tema som har betydning for folks levekår. Blant de viktigste er økonomi, boforhold, arbeid, helse og utdanning. I tillegg vil undersøkelsen forsøke å fange opp tema som er mer spesifikke for innvandrere som gruppe, som for eksempel opplevd diskriminering, språk, sosial kontakt og familie, både i Norge og i opprinnelseslandet, spesielle utfordringer på arbeids- og boligmarkedet og statsborgerskap.

Målet er at dataene fra denne undersøkelsen skal kunne sammenlignes med de generelle levekårsundersøkelsene som SSB gjennomfører, og med tidligere undersøkelser om innvandreres levekår. Det er også et mål å kunne sammenligne med tilsvarende undersøkelser i andre land, spesielt våre nærmeste naboland.

Som en del av planleggingsarbeidet forut for denne undersøkelsen, er det gjennomført en kvalitativ følgestudie. Der har en rekke representanter for innvandrere blitt intervjuet med sikte på å komme frem til tema og spørsmål som kan fange opp spesielle levekårsrelaterte problemstillinger. Tanken bak er at det kan være viktig å spørre om ting som ikke vanligvis dekkes av levekårsundersøkelser, og at det er viktig å ha gode kunnskaper om temaene før spørsmålene formuleres. Dette forarbeidet vil også være en støtte i etterkant når dataene skal analyseres. En rapport fra følgestudien vil bli publisert i SSBs serie Notater i løpet av kort tid.

SSB vil ansette egne intervjuere

En undersøkelse som denne stiller store krav til et intervjuerkorps med både språkkunnskap og stor arbeidskapasitet. SSB skal derfor rekruttere og ansette et eget intervjuerkorps for å gjennomføre undersøkelsen. Dette intervjuerkorpset vil bestå av om lag 80-90 personer spredt over hele landet. Intervjuerne vil ha samme landbakgrunn som de personene vi skal intervjue. Her vil det altså by seg muligheter for en deltidsjobb for personer som behersker to språk, norsk og språk fra opprinnelseslandet. Jobbene vil bli utlyst på sommeren/høsten 2005.

(Kilde: KRD)