Integreringskonferanse i EU

0Shares

Det nederlandske presidentskapet i EU har dette halvåret jobbet i tett samarbeid med medlemsstatene og EU kommisjonen, for å utarbeide et forslag til felles grunnprinsipper for integrering i medlemslandene. Målsettingen er ikke harmonisering av politikken i de ulike landene, men å enes om et felles grunnlag som hvert land skal ha som basis ved utforming av egen politikk på området. Etter en kort debatt ble landene enige om grunnprinsippene. Hovedtrekkene i disse er blant annet:


  • At integrering er en dynamisk tosidig prosess, hvor sysselsetting, språk og samfunnsforståelse er essensielt.
  • At utdannelse er viktig for at innvandrere skal bli mer aktive deltakere i samfunnet.
  • Lik rett og tilgang til offentlige tjenester sikrer at innvandrere ikke blir diskriminert.
  • At mulighet for praktisering av ulike kulturer og religioner skal beskyttes, med mindre dette kommer i konflikt med menneskerettigheter eller nasjonal lov.
  • At innvandreres representasjon og deltakelse i demokratiske prosesser og i utforming av integreringspolitikk og indikatorer støtter integreringsprosessen.
  • Utvikling av klare mål, indikatorer og evalueringsmekanismer er nødvendig for å tilpasse politikken, vurderer utviklingen og lettere kunne utveksle erfaringer.
  • Medlemslandene skal jevnlig sette dette på dagsorden gjennom seminarer, interkulturell dialog og møteplasser mellom innvandrere og øvrige innbyggere.


“European handbook on integration”

På konferansen ble også den første ”European handbook on integration” lansert av EU- kommisjonen. Håndboka er utarbeidet av uavhengige eksperter i tett samarbeid med et nettverk av nasjonale kontakter. Boka presenterer gode eksempler og inneholder anbefalinger illustrert med konkrete eksempler på politikk eller prosjekter som har funnet sted på nasjonalt og lokalt plan i regi av myndigheter og frivillige organisasjoner i medlemslandene. Det er satt fokus på følgende områder:


  • Introduksjonsprogrammer
  • Deltakelse fra det sivile samfunn
  • Indikatorer for å måle integrering


Håndboka er ment å være til praktisk bruk både for beslutningstakere og praktikere, og den vil bli revidert i årene framover. Også andre temaer vil bli inkludert i håndboka. En ny utgave av håndboka er planlagt utgitt i 2006.