Færre ønsker ytterligere innstramminger

0Shares

I 2003 var andelen som mente at adgangen til opphold burde være “som i dag” 37 prosent. At færre nå mener det bør bli vanskeligere å få opphold i landet — 47 prosent mot 56 prosent i 2003 — må ses i lys av de faktiske innstrammingstiltakene som er innført det seneste året og nedgangen i antall asylsøkere, i følge SSB.

Små endringer siden 2003

Undersøkelsen viser at holdningen til etablerte innvandrere stort sett er uendret fra i fjor til i år. To tredjedeler av befolkningen er helt eller nokså enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Bare en av ti har motforestillinger mot å få innvandrere som hjemmehjelp eller nabo, men 35 prosent ville mislike at en sønn eller datter giftet seg med en innvandrer. Sammenlignet med 2003 er det små endringer i befolkningens holdninger til innvandrere.

Et knapt flertall i befolkningen — 53 prosent — mener at innvandrere bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig, mens fire av ti er uenig i dette. De som mener at innvandrere bør tilpasse seg mest mulig, er også mer kritiske til andre sider ved innvandrere og innvandringspolitikken.

67 prosent av de spurte oppgir å ha kontakt med innvandrere i en eller annen form. Personer som har sosial kontakt med innvandrere, har mer innvandrervennlige holdninger enn personer som mangler slik kontakt. Jo flere arenaer for kontakten og jo flere innvandrere som omfattes av den, desto mer velvillig er holdningene. Hva som er årsak og virkning her er imidlertid ikke kjent.