Ny avtale om bosetting av flyktninger

0Shares

Avtalen er basert på bosettingsordningen som ble innført fra 2002.

Ordningen innebærer blant annet opprettelse av et nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger, der staten og kommunesektoren har tre representanter hver. Utvalget fastsetter det totale bosettingsbehovet for kommende år og fordeler det antall flyktninger hvert fylke skal bosette. I samarbeid med KS bestemmer Utlendingsdirektoratet hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal anmodes om å bosette.

Avtalen understreker behovet for samarbeid mellom staten og kommunesektoren med sikte på at kommunene skal bosette alle flyktninger som skal bli i Norge, innen seks måneder etter vedtak om opphold. Partene forplikter seg til i fellesskap å arbeide for å finne løsninger som sikrer rask bosetting av personer med spesielle behov.