Tilbud til ofre for menneskehandel

0Shares

Ofre for menneskehandel er nå sikret et trygt botilbud i refleksjonsperioden på 45 dager. Krisesentersekretariatet skal organisere hjelpetiltak og følge opp ofre. I tillegg kan de bistå ofre som søker asyl eller som har oppholds- og arbeidstillatelse, med bakgrunn i pågående etterforskning eller rettssak mot bakmennene for menneskehandelen.

Krisesentersekretariatet skal opprette minimum to trygge oppholdssteder som skal ha et særskilt ansvar for oppfølging av ofrene i reetableringsfasen. Jobb, utdanning, bolig og sosialt nettverk er nødvendig for at ofre for menneskehandel skal kunne klare å skape seg et nytt liv på selvstendig grunnlag.

En døgnbemannet krise- og informasjonstelefon skal hjelpe og veilede ofre for menneskehandel og andre som kommer i kontakt med ofre. Telefonen kan blant annet svare på spørsmål om rettigheter i Norge og hvordan ofre kan få hjelp.

Eksperter skal bistå politi, utlendingsmyndigheter og andre offentlige etater med å finne trygge oppholdssteder tilpasset den enkelte brukers behov.