Lang tid i Norge ikke nok til å få oppholdstillatelse for irakere

I følge en ny en forskrift foreslås det at lang oppholdstid med midlertidig tillatelse, ikke innebærer noen rett til videre tillatelse i Norge. Forslag til særforskriften ble sendt på høring høsten 2004.

Når grunnlaget for den midlertidige tillatelsen er bortfalt, har utlendingen ikke lenger et lovlig opphold i Norge. Å gi varige tillatelser til denne gruppen på grunn av lang botid ville undergrave hele formålet med bestemmelsene rundt midlertidige tillatelser.

Forskriften innebærer at irakere som i dag ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse plikter å reise hjem til Irak.

Samtidig vil Kommunaldepartementet om kort tid sende på høring et forslag som innebærer at irakere som tidligere har hatt midlertidige tillatelser og som i dag er i fast arbeid, vil kunne få arbeidstillatelse i Norge.

Bakgrunnen er at mange irakere har hatt fast jobb i Norge i flere år, og således er viktige arbeidstakere for en rekke norske bedrifter. Det understrekes imidlertid at det her er arbeidsforholdet i Norge som er avgjørende, og ikke det forhold at personene har vært i Norge lenge.