Regjeringen vil satse på barn og unge med innvandrerbakgrunn

0Shares

Utdanning er viktig for alle barn. Men en del barn med innvandrerbakgrunn begynner på skolen uten å ha gode nok norskkunnskaper til å få tilfredsstillende utbytte av undervisningen.

– Målet er at alle barn og unge som vokser opp i Norge skal mestre skole og utdanning på lik linje med andre og ha like muligheter i arbeidslivet når de blir voksne, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

– Det kan være en særlig utfordring for de som har innvandret å være foreldre og hjelpe sine barn med skolearbeidet, hvis dagens Norge skiller seg mye fra det samfunnet som de selv har vokst opp i, sier Solberg. Det er ofte slik at de som klarer seg godt på skolen har fått hjelp og støtte av voksne hjemme i sitt skolearbeid.

– Regjeringen ønsker også å satse på språkkartlegging ved helsestasjoner og på språkstimulering i barnehager. Det skal satses mer på foreldreveiledning som er tilpasset minoritetsforeldre, på foreldrerettede tiltak som en del av introduksjons-programmet for nyankomne innvandrere og på tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og skole, slår Erna Solberg fast.

Denne satsing er en videreføring av regjeringens handlingsplan fra 2002 ”Tiltak for å øke deltagelsen i samfunnet for barn og unge med innvandrerbakgrunn”.

Bedre språkkunnskapene hos førskolebarn gjennom språkkartlegging og språkstimulering:

Det er på Barne- og familiedepartementets budsjett i 2005 avsatt 96,3 millioner kroner til tilskuddsordningen med tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Styrke foreldrerollen gjennom foreldreveiledning og bedre samarbeid skole-hjem:

Utdannings- og forskningsdepartementet bevilger i 2005 til sammen 1.6 millioner kroner til dette arbeidet.

Introduksjonsprogrammet

UDI skal formidle kunnskap til kommunene om hvordan kommunene kan legge inn foreldrerettede tilbud i introduksjonsprogrammene. Dette kan dreie seg om spørsmål som gjelder oppvekst og oppdragelse under nye forhold i Norge, og skal bidra til at kommunene formidler viktige normer, regler og verdier om kjønnslikestilling til deltagere i introduksjonsprogrammet. Målet er å styrke dem i foreldrerollen og i muligheten til å gi barna sine en bedre oppfølging under nye forhold i Norge.

Det er satt av i alt 30 millioner kroner i 2005 for å gi støtte til kommunenes arbeid med introduksjonsordningen i tråd med lovens intensjoner og minstekrav. UDI prioriterer søknader fra kommuner som har et fokus på foreldrerettede tilbud. 28 foreldrerettede prosjekter over hele landet har fått tildelt til sammen drøyt 6 millioner kroner.