Minstepensjon til eldre innvandrere

Regjeringen vil sikre eldre innvandrere og andre med liten eller ingen alderspensjon fra folketrygden en minsteinntekt på nivå med minstepensjon.

Den nye, supplerende stønaden skal prøves mot inntekt hos stønadstakeren selv og hos ektefelle/samboer. Alle former for inntekt, så vel norske som utenlandske, skal inngå ved prøvingen. Det kan også tas hensyn til formue utover det vanlige.

For å få supplerende stønad, må man være bosatt i Norge og ha oppholdstillatelse som gir grunnlag for fast bosetting her. Utenlandsopphold kan maksimalt utgjøre 3 måneder i sammenheng eller i alt 3 måneder per kalenderår. Ordningen vil bli forankret i en egen lov og administrert av trygdeetaten. Det er ikke lagt inn midler i Statsbudsjettet for 2005 knyttet til denne ordningen.

Utgiftene til den nye stønadsordningen er anslått til 150 mill. kroner i 2006, mens innspart sosialhjelp i samme år anslås å utgjøre 135 mill kr. Innsparte administrative ressurser i kommunene er anslått til 4 mill kr. Det foreligger ingen endelig avklaring mht. økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. I Ot.prp. 14 (2004-2005) er det foreslått at det skal foretas kutt i kommunerammene tilsvarende de ovennevnte innsparingene. Stortinget har gjort vedtak i henhold til Innst. O. nr. 56 (2004-2005), der flertallet i Kommunalkomiteèn ber regjeringen iverksette loven uten å redusere rammeoverføringen til kommunene.