Utreisesenter opprettes

0Shares

Med utreisesenteret vil staten gi et tilbud til personer uten lovlig opphold i Norge inntil de kan sendes ut av landet.

UDI har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet forslag til hvorledes et utreisesenter kan organiseres. Departementet jobber nå med å følge opp forslagene fra UDI.

– Utreisesenteret skal være et åpent og frivillig tilbud for personer som mister botilbudet i mottak. Det skal ha en nøktern standard og kun inneholde et tilbud om tak over hodet og enkel forpleining, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Målgruppen for utreisesenteret er personer med endelig avslag på asylsøknaden som i dag får pålegg om bortfall av botilbud. Enslige mindreårige asylsøkere, barnefamilier, personer som samarbeider med IOM om retur og andre særskilte grupper, som for eksempel personer med alvorlige sykdommer, skal ikke inn i et utreisesenter. Disse skal fortsatt kunne bo i ordinære mottak inntil avreise.