8 prosent innvandrere i Norge

0Shares

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Innvandrerbefolkningen økte med 17 000 personer i 2004, eller 4,9 prosent. Fødselsoverskuddet var på 3 800 og innvandringsoverskuddet på 13 200. Til sammenligning var veksten for hele befolkningen på 29 000 personer, eller 0,6 prosent.

265 000, eller 72 prosent, av personene i innvandrerbefolkningen hadde ikke-vestlig opprinnelse, og disse utgjorde 5,7 prosent av den norske befolkningen ved inngangen til 2005. Om lag 61 000 av disse kom fra Øst-Europa. For 25 år siden hadde 31 prosent ikke-vestlig opprinnelse.

Blant de vestlige innvandrergruppene er andelen førstegenerasjonsinnvandrere stor. Dette skyldes at vestlige innvandrere i mye større grad får barn med nordmenn enn ikke-vestlige innvandrere, og disse barna er ikke en del av innvandrerbefolkningen. Når to vestlige innvandrere får barn sammen, flytter de oftere tilbake til opprinnelseslandet enn de ikke-vestlige innvandrerne.

Totalt bodde det 63 900 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Personer født i Norge av to asiatiske foreldre var den klart største gruppen med 38 000 personer. Til sammenligning var det bare 13 800 personer født av to europeiske foreldre. Blant de enkelte landgruppene var det flest født i Norge av pakistanske foreldre med 11 800 personer, etterfulgt av personer med vietnamesiske foreldre (5 800) og tyrkiske foreldre (4 500). Tilsvarende tall for personer med danske og svenske foreldre var henholdsvis 1 400 og 1 000.

En av tre har bodd kortere enn fem år i Norge

32 prosent av førstegenerasjonsinnvandrerne hadde ved inngangen til 2005 bodd i Norge mindre enn fem år, mens 16 prosent hadde bodd i Norge 25 år eller mer. Nesten halvparten av danskene har bodd i Norge mer enn 25 år. I den andre enden av skalaen finner vi blant annet afghanere hvor 84 prosent har bodd i Norge mindre enn fem år. Også en stor andel irakere og somaliere, henholdsvis 57 og 55 prosent, har bodd i Norge mindre enn fem år.

Stor overvekt av kvinner fra Thailand og Filippinene

Totalt for hele innvandrerbefolkningen var det om lag en like stor andel kvinner som menn, og dette gjelder for de fleste landgruppene. Andelen kvinner var høy fra Thailand (85 prosent), Filippinene (76 prosent) og Russland (66 prosent), mens det var en større andel menn fra landene Afghanistan (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (58 prosent).

(Kilde: SSB)