Bondeviks tale til Pakistans nasjonaldag

0Shares

– Vi deler flere grunnleggende verdier – hengivenhet til Gud, nestekjærlighet og respekt for våre medmennesker. Dette inkluderer også omsorg for svake grupper. I begge religioner er budskapet om fred og toleranse sentralt, la han til.

Her er talen i sin helhet:

Asalaam — a-lei — kum

(fred være med dere)

Kjære norsk-pakistanere,

Takk for invitasjonen til å være sammen med dere i dag.

Dere utgjør den største innvandrergruppen i Norge, og dere har preget vårt samfunn på mange områder, i arbeidsliv, i politikk og kulturliv i over 30 år. Jeg vil takke hver enkelt av dere for innsatsen dere har gjort. Jeg vil også takke for personlige vennskap som jeg har fått med noen av dere.

Frihet og rett til å bestemme i eget land er avgjørende viktig. Dette markerer vi i år, 100 år etter unionen med Sverige ble oppløst. Grunnleggende demokratiske verdier er nedfelt i den norske grunnloven, slik de også er i Pakistan. Frihet, likhet og trygghet for alle — menn og kvinner. Rett til medbestemmelse og statens plikt til å beskytte og respektere sine borgere er også viktige prinsipper.

Disse verdiene blir stadig satt på prøve — ikke minst gjennom terrorangrepene vi har sett de siste årene. Terroristenes mål er å skape utrygghet og splittelse, hat og frykt. Det må de ikke lykkes med. Vi må vise fasthet og samhold.

Koranen sier jo at et drap på et menneske er en forbrytelse mot hele menneskeheten. Det er derfor helt uforståelig for meg hvordan unge muslimer kan ha Islam som inspirasjon for å drepe uskyldige sivile. Jeg er derfor glad for engasjementet norske imamer har vist etter de siste terrorangrepene mot London og Sharm el-Sheik. Det gjelder å ta klar avstand fra terrorhandlinger. Jeg er også glad for støtten til myndigheters innsats, og ser fram til et videre samarbeid for fred og toleranse. Kampen mot terror vinnes ikke med militære midler alene. Den må føres med et bredt sett med virkemidler; politiske, rettslige, økonomiske, og ved interkulturell — og interreligiøs dialog.

Kampen mot terrorisme er en felles utfordring for det internasjonale samfunnet. Pakistan har vist engasjement og spiller en viktig rolle her.

Norge og Pakistan er blant de land i verden som har statens religion nedfelt i grunnloven – Norge som et kristent land og Pakistan som et islamsk land. Mange hevder at vi i dag ser en kamp mellom sivilisasjoner, mellom vesten og Islam. Disse holdningene må ikke få feste seg og skape konflikt mellom kristne og muslimer. Vi deler flere grunnleggende verdier — hengivenhet til Gud, nestekjærlighet og respekt for våre medmennesker. Dette inkluderer også omsorg for svake grupper. I begge religioner er budskapet om fred og toleranse sentralt.

Jeg vil takke dere for det engasjementet dere viser for å støtte familien og ekteskapet. Vi trenger å verne om familien som samfunnets grunncelle. Men en del av en god familiepolitikk og gode familieforhold er også respekt for kvinners rettigheter og likestilling. Jeg vil også takke dere for at dere så klart støtter vernet om ufødt liv, kampen mot pornografi og mot alkoholens nedbrytende effekt i samfunnet. For meg er dette noen eksempler på viktige verdier vi har felles.

Men jeg tror vi kan finne flere kontaktpunkter og felles verdier om vi setter oss ned og snakker sammen. Derfor har jeg engasjert meg for å fremme interreligiøs dialog. Jeg har tro på at slik dialog bidrar til å øke kunnskap, forståelse og toleranse for hverandres tro. Slik kan vi skape forsoning og forebygge konflikter.

Å ha et godt forhold til våre naboland er viktig for alle nasjoner. Det er bra at vi nå ser en positiv utvikling i forholdet mellom India og Pakistan. Men jeg vil beklage at den 58 år gamle konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir fremdeles er uløst. Jeg har tatt opp saken ved flere anledninger med andre politikere, bl.a. pakistanske og indiske, og med FNs generalsekretær Kofi Annan.

For å sikre et varig godt forhold trengs fortsatt politisk vilje og mot hos ledere i begge land. Det er oppmuntrende å se at den politiske dialogen følges opp av konkrete tiltak som kommer befolkningen til gode. Et eksempel på dette er bussforbindelsen i Kashmir. Jeg har også merket meg den positive stemningen rundt cricketkampene mellom Pakistan og India. Et folkelig felles engasjement rundt slike begivenheter kan bidra til økt forståelse. Jeg håper at vi fortsatt vil se en fredelig og positiv utvikling.

Forbindelsene mellom Norge og Pakistan har vært gode siden Pakistans selvstendighet i 1947. Det er et godt samarbeid i internasjonale fora og en god politisk dialog. Utviklingssamarbeidet mellom Norge og Pakistan går langt tilbake, med vekt på grunnutdanning og styrking av demokrati og menneskerettigheter.

De siste årene har vi også sett en økende interesse for Pakistan blant våre politikere. I løpet av det siste året har hele åtte statssekretærer fra Samarbeidsregjeringen besøkt Pakistan. Det samme har kommunal- og utenrikskomiteene fra Stortinget. Slike besøk gjør det lettere å forstå bakgrunnen for norsk-pakistanere. Økt forståelse gir bedre kommunikasjon og samhandling. Selv har jeg hatt gleden av interessante møter med både president Musharraf og statsminister Shaukat Aziz.

De siste årene har mange tatt del i pakistansk kultur blant annet gjennom Mela-arrangementene. Dette har vært folkefester der nordmenn og norsk-pakistanere har møtt hverandre i felles glede over pakistansk musikk, dans, teater, mat og mye mer. Mela har bidratt til å gi Oslos befolkning et mer nyansert syn på pakistansk kultur. Årets festival blir en MultiMela. Her vil man i tillegg til pakistansk kultur få se kulturinnslag ved innvandrergrupper fra Afrika, Midtøsten og andre asiatiske land. Jeg håper årets Mela kan bli en opplevelse som øker kontakten mellom innvandrere og nordmenn, og mellom ulike innvandrergrupper.

Norsk-pakistanere har beriket kulturlivet gjennom musikk, dans og teater. Dere har også brakt med dere idretter som cricket og landhockey, og dere har brakt pakistanske mattradisjoner hit. Matvarer og krydder som tidligere nærmest var ukjente i norsk kjøkken, er nå lett tilgjengelig og vanlige i mange husholdninger.

Samhandlingen mellom våre to land dreier seg ikke bare om politikk og kultur. Telenor har nylig etablert seg i Pakistan, og står for en av de største utenlandske investeringene der. Utbyggingen av mobilnettet har ikke bare en økonomisk side. Den bidrar også til en styrking av demokratiet gjennom bedre kommunikasjonsmuligheter. Jeg er glad for at et norsk selskap kan spille en sentral rolle her, og håper det kan øke interessen for Pakistan blant norske bedrifter.

Forholdet mellom Norge og Pakistan står på mange ben, og i fellesskap kan vi videreutvikle dette forholdet — både i Norge og i Pakistan. Dere er viktige som brobyggere mellom våre to land, våre kulturer og våre religioner.

Jeg ønsker lykke til med selvstendighetsmarkeringen, og gratulerer dere alle med dagen!