– Norsk Somalia-praksis i overensstemmelse med internasjonale forpliktelser

0Shares

UNHCR har i et brev datert 9. august uttrykt bekymring for signaler fra norske myndigheter om utsendelse av en større gruppe somaliere.

I svarbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 24. august redegjør departementet for norsk Somalia-praksis, og fremhever at Norge foretar en grundig og individuell vurdering av beskyttelsesbehovet og de humanitære sider av sakene.

Departementet understreker at man i forbindelse med vurderingene ser hen til og vektlegger anbefalinger fra UNHCR, men at man også vektlegger andre aktuelle kilder.

“Den individuelle vurderingen og den kunnskap norske myndigheter generelt har om forholdene i Somalia innebærer at noen av søknadene avslås, da det verken er grunnlag for asyl eller opphold på annet grunnlag. Departementet orienterer videre UNHCR om at tvangsmessige returer til Somalia har blitt gjennomført, men at dette per i dag dreier seg om et fåtall. Politiet prioriterer utsendelse av somaliere som har begått kriminelle handlinger, og det er i dag ikke planer om noen massiv utsendelse av somaliere i nær fremtid. Avslutningsvis forsikrer departementet UNHCR om at Norge vil fortsette en grundig og human behandling av søknadene fra somaliere,” heter det i følge departementet.