Lager handlingsplan for integrering

0Shares

Målsettingen med handlingsplanen er å sikre at alle innvandrere raskest mulig skal kunne bidra med sine ressurser. Regjeringen vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet og føre en aktiv inkluderingspolitikk som sikrer innvandrere og deres etterkommere like muligheter som andre.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å motvirke at det utvikles store levekårsforskjeller som følger etniske skillelinjer i Norge.

– Arbeid til alle er en av de viktigste oppgavene regjeringen vil jobbe med fremover. Det å ha en jobb å gå til er en av de viktigste forutsetningene for et aktivt liv i Norge. Når vi vet at innvandrere fra ikke-vestlige land har mye lavere sysselsetting enn gjennomsnittet i Norge er dette alvorlig, og noe vi må gjøre noe med, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er flere årsaker til lavere sysselsetting blant innvandrerbefolkningen enn resten av befolkningen. Samtidig er det store forskjeller mellom ulike grupper, avhengig av om de nylig har kommet til Norge, utdanningssituasjonen i opprinnelseslandet osv. En viktig årsak er også diskriminering på arbeidsmarkedet, og noen arbeidsgiveres motvilje mot å ansette folk med innvandrerbakgrunn.

– Regjeringen er særlig opptatt av unge med innvandrerbakgrunn og etterkommere av innvandrere. Etterkommerne og en stor andel innvandrere er unge, og mange av disse er i ferd med å avslutte utdanningen i Norge. De skal nå ut på arbeidsmarkedet. Dersom denne gruppen, med utdanning fra Norge, ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, er det svært alvorlig. Det vil skape spenninger og konflikter, understreker Libe Rieber-Mohn.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å motvirke at det utvikles store levekårsforskjeller som følger etniske skillelinjer i Norge. Det betyr at vi både må satse på gode opplegg for nyankomne innvandrere, som introduksjonsprogram, kvalifisering og norskopplæring, og ha en politikk som sikrer alle barn og unge som vokser opp i Norge får like muligheter til deltakelse. Samtidig må vi sørge for at arbeidslivet og samfunnets institusjoner, som for eksempel skolen og helsevesenet, har plass til alle, uavhengig av deres bakgrunn.