Tiltak mot tvangsekteskap

Oppholdstillatelse og visum skal nå kunne nektes hvis det er sannsynlig den utenlandske ektefellen eller visumsøkeren vil bli mishandlet av den parten som bor i Norge. Politiet skal som ledd i saksbehandlingen kunne kontrollere vandelen til herboende.

– Jeg er glad for å få slike bestemmelser på plass, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Selv om myndighetene ikke skal ha noen formynderrolle i forhold til ekteskapsinngåelser, må vi ha muligheten til å reagere i saker hvor det er sannsynlig at utenlandske kvinner eller medfølgende barn vil bli utsatt for mishandling av voldelige menn i Norge.

Som et nytt tiltak mot tvangsekteskap, er det nå vedtatt en bestemmelse som blant annet fastsetter uttrykkelig at oppholdstillatelse skal kunne nektes, dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje. Videre er det vedtatt en ny ordning som innebærer at den som har giftet seg i utlandet med en som er bosatt i Norge, ikke skal få innvilget oppholdstillatelse før ektefellen har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene. Det vil gjelde unntak dersom ektefellen er visumfri, eller dersom herboende har vært til intervju før utreisen. Det vil også bli fastsatt andre unntak i forskriften.

– Jeg håper at særlig den nye obligatoriske intervjuordningen kan bli et virkningsfullt tiltak, sier statsråd Hanssen.

– Formålet med denne ordningen er i første rekke å motvirke at noen blir ”lurt” med på ferie til utlandet og så blir presset til å gifte seg mot sin vilje. Gjennom den nye ordningen vil vi i alle fall kunne hindre at noen blir holdt tilbake i opprinnelseslandet, i påvente av at ektefellen skal få innvilget oppholdstillatelse.