Ledighet blant innvandrere på vei ned

0Shares

Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I prosentpoeng har nedgangen vært mye den samme i både de vestlige og ikke-vestlige gruppene. Imidlertid er det de vesteuropeiske og nordiske innvandrerne samt dem fra de nye EU-landene i Øst-Europa som relativt sett hadde størst nedgang fordi ledigheten i utgangspunktet var lavere i disse gruppene.

I alt var 72 342 personer registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av november 2005. Av disse var 14 274 innvandrere, det vil si nær 20 prosent av de arbeidsledige. Til sammenligning utgjør innvandrere 8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år.

Arbeidsledighet fortsatt høy

Innvandrere har følgelig en ledighetsprosent som er tre ganger så høy. Denne forskjellen har ikke utjevnet seg siste år. Ser vi på enkelte ikke-vestlige innvandrergrupper, er forskjellene enda større.

Innvandrere fra Afrika, som hadde høyest ledighet med 16,7 prosent, ligger seks ganger så høyt som de uten innvandrerbakgrunn. For øvrig var det blant innvandrere fra Asia 11 prosent ledige, fra Øst-Europa (utenom EU) 10,2 prosent og fra Latin-Amerika 9 prosent ledige. Innvandrere fra Norden og de øvrige vesteuropeiske landene lå som vanlig mye lavere med en ledighet på rundt 3,5 prosent i hver gruppe, mens de fra de nye EU-landene i Øst-Europa lå ganske nært opptil med 4,2 prosent ledige.