Skandinaviske introprogrammer med jobbfokus

Onsdag presenterte Statistisk Sentralbyrå ferske tall over arbeidsledigheten blant innvandrere bosatt i Norge, innvandrere er spesielt utsatt
Foto: Scanstockphoto
Tiltak rettet mot arbeid og tett oppfølging av deltakere bidrar til bedre resultater i alle de tre landene, viser en ny rapport fra NIBR.
0Shares

Forskere Vilde Hernes og Kristian Rose Tronstad har gjennom rapporten Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark sammenliknet virkemidler staten bruker både i samarbeidet med kommunene om introduksjonsprogram, og ovenfor den enkelte programdeltaker.

– Rapporten gir viktig kunnskap for det videre arbeidet med å utvikle introduksjonsordningen i Norge, samt et godt grunnlag for diskusjon om styrker og svakheter ved de tre systemene. Vi får likevel ikke svar på hva som er den beste løsningen, sier fungerende analysesjef i IMDi, Benedicte Falch-Monsen til imdi.no.

Rapporten viser blant annet at:

* I Sverige har staten det overordnede ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogrammet. I Norge og Danmark er kommunene hovedansvarlig.

* I Danmark er innholdet i programmet i større grad juridisk formalisert. Det er spesifisert hvilke konkrete arbeidsrettede tiltak som skal brukes i programmet. Lovene i Sverige og Norge har bestemmelser om minimumsinnhold av slike tiltak, men gir få føringer på det konkrete innholdet i tiltakene.

* Sverige åpner for at deltakere beholder inntekt fra lønn ved siden av introstønad i opptil seks måneder. Dette er ikke tilfellet i nabolandene.

* Sverige og Danmark gir en rekke tilskudd til kommunene, avhengig av blant annet prestasjoner og utgifter. Sverige gir for eksempel tilskudd til kommuner som har inngått særlige samarbeid. Norge gir i hovedsak ett integreringstilskudd som skal dekke samtlige utgifter for kommunen.

Klikk her for å laste ned rapporten