Muslimsk skole dømt for kjønnsdiskriminering

 
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Tidligere denne måneden konkluderte Court of Appeals, britenes svar på lagmannsretten, at kjønnssegregeringspraksisen til den islamske trosskolen Al-Hijrah i Birmingham er ulovlig.
0Shares

Saken har vakt mye oppsikt i Storbritannia ettersom er den første av sitt slag i landet. Som følge av den ferske rettsavgjørelsen, begrenser lovverket muligheten for kjønnsbasert segregering i det britiske skoleverket betraktelig.

Al-Hijrah (bildefaksimilet) underviser elever i alderen fire til 16 år og er en blandingsskole åpen for begge kjønn. Fra ni-årsalderen og oppover blir guttene og jentene separert, og forventes å leve sine skoleliv totalt adskilt fra hverandre. Dette innebærer ikke bare undervisningen; friminutt og lunsj, alle aktiviteter som idrett og klasseturer, og til og med gåing i gangene foregår totalt separat.

Denne type skole er høyst uvanlig i Storbritannia men er på ingen måte enestående. Per dags dato eksisterer det rundt 25 skoler med en liknende segregeringspraksis, alle trosskoler (dette inkluderer jødiske og kristne, så vel som muslimske skoler), ifølge Oxford Human Rights Hub.

En diskriminerende praksis
BBC News har rapportert om saken siden i fjor høst da det ble kjent at det britiske forvaltningsorganet Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), etter en runde med inspeksjoner, fastslo i sin rapport at skolen var skyldig i kjønnsdiskriminering.

Organet, underlagt utdanningsdepartementet, som har som hovedoppgave å føre tilsyn med utdannelsesinstitusjoner i England, argumenterte at denne type kjønnssegregerende praksis fører til at elevene er uforberedt på livet i det moderne Storbritannia. Videre konkluderte de med at Al-Hijrahs kjønnssegregering var spesielt ufordelaktig for jentene ettersom de utgjør en gruppe med minoriteten av makten i samfunnet.

Trosset rettsavgjørelse
Saken mot Birmingham skolen gikk først opp i Englands førsteinstansdomstol for sivile saker (The High Court) der domstolen besluttet at skolen ikke var skyldig i forhold til Ofsteds anklager om ulovlig kjønnsdiskriminering. Forvaltningsinstansen fikk likevel medhold på enkelte punkter, ettersom rapporten blant annet avslørte funn av bøker på biblioteket som aksepterte vold i hjemmet. Skolen ble som følger gitt flere spesielle tiltak for å rette opp i de gjeldende bekymringspunktene.

Ofsted anket saken som i år fikk sin rettsgjennomgang i den britiske lagmannsretten (Court of Appeal). Her avgjorde de tre dommerne den 13. Oktober denne måneden at skolen er skyldig i ulovlig kjønnssegregering i henhold til britisk likestillingslov.

Argumentet for avgjørelsen ligger i det faktum at jenter på Al-Hijrah ikke får sosialisere seg med gutter på skolen nettopp på grunn av sitt kjønn, som en rettighet beskyttet under likestillingsloven. Retten konstaterte likevel at segregeringen ikke var mer ufordelaktig for jentene ettersom pensumet var nærmest identisk for begge kjønn.

En av lagmansrettens tre dommere, Elizabeth Gloster, anerkjente til tross for dette at et utdanningssystem som separerer gutter og jenter i blandingsskoler vil ha en mer negativ effekt på de kvinnelige elevene i fremtiden ettersom de har ”et uforholdsmessig forhold til makt- og innflytelsesnettverk”, ifølge Oxford Human Rights Hub.

Store ringvirkninger
Som følge av rettsavgjørelsen går nå rundt 25 skoler med liknende segregeringspraksis en uviss fremtid i møte. I en artikkel postet av The Guardian i sommer anslås det at opp til ti tusener elever, deres familier og lærere, i tillegg til lokale myndigheter vil bli påvirket i kjølvannet av avgjørelsen. 

For de relevante skolene vil det å avskaffe segregeringssystemet, og å imøtekomme Ofsteds nye krav, bli en stor utfordring ettersom utdanningsdepartementet hittil har vært vage i forhold til de praktiske stegene som må bli tatt. Flere representanter for disse skole har i etterkant av rettskjennelsen uttrykt stor bekymring og skepsis i forhold til omformingen av segregeringspraksisen. Spørsmålet om skolene skal gjøres om til single-sex schools eller ikke, og om hvordan dette skal la seg gjøre, forblir for øyeblikket ubesvart.

Saken, som har skapt mye debatt rundt temaet segregering i skolen, har vært med på å fremheve behovet for et klarere regelverk i forhold til kjønnssegregering. Dette på bakgrunn av at Al-Hijrah og flere liknende skoler gjentatte ganger har bestått Ofsteds inspeksjoner inntil i fjor, noe skolens advokater påpekte i retten.

Colin Diamond i det lokale kommunerådet i Birmingham, og leder for barn og ungdomsavdelingen, fremhevet betydningen av at det er en samstemthet og forståelse mellom myndighetene på både det nasjonale og det lokale nivå i forhold til spørsmålet om kjønnssegregering i skolen er diskriminerende. Ifølge Diamond og andre representanter fra de gjeldende skolene er denne saken med på å understreke forvirringen som eksisterer rundt regelverket i forhold til hvilke kriterier de ulike skolene blir bedømt ut i fra.

Det kommer uansett tydelig frem at utdanningsdepartementet, med Ofsted i spissen, har tatt et klart standpunkt i forhold til kjønnssegregering i det britiske skolesystemet, en avgjørelse som i første omgang har mest å si for trosskolene.

Al-Hijrah har gjort det klart at de ikke akter å anke dommen til høyesterett.