Hvordan er reglene for familiegjenforening?

0Shares

Hvilke krav må være oppfylt for å få familiegjenforening?


Forsørgelse
Den som skal gjenforenes må som hovedregel være sikret tilstrekkelig underhold. I praksis betyr dette at det må kunne dokumenteres en inntekt tilsvarende lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ, det vil si 161 000 kroner per 1. mai 2003. Underholdskrav kan oppfylles ved arbeidsinntekt, egne midler, trygdeytelser, eventuelt en kombinasjon av forskjellig type inntekt. Sosialstøtte kan imidlertid ikke regnes som inntekt ved beregning av om underholdskravet er oppfylt.


Det stilles ikke krav om forsørgelse dersom søkeren er: • ektefelle, samboer eller barn til en person som har fått innvilget asyl eller er overføringsflyktning. Ekteskapet må være inngått før herboende referanse reiste inn i riket og fremmet søknad om asyl
 • ektefelle eller samboer over 23 år eller barn av nordisk borger som har bodd i Norge de siste tre årene. Partene må også ha vært gift eller samboere i minst tre år
 • ektefelle eller samboer over 23 år eller barn av utlending med bosettingstillatelse. Partene må også ha vært gift eller samboere i minst tre år
 • foreldre eller søsken under 18 år til et barn som er overføringsflyktning eller som har asylstatus i Norge
 • forelder som har forelderansvar og bor fast sammen med norsk barn
 • forelder som utøver samværsett med barn bosatt i Norge sammen med den andre av foreldrene

Det kan dessuten gjøres unntak fra kravet om forsørgelse hvis: • søkeren er ektefelle, samboer eller barn til norsk borger
 • det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn

Bolig
For andre familiemedlemmer enn de nærmeste er det et vilkår at den de skal gjenforenes med i Norge har en bolig med plass til å huse dem.


Øvrige vilkår
Det gjøres oppmerksom på at det ofte stilles ytterligere vilkår i lov eller forskrift som må være oppfylt før en tillatelse kan innvilges. Se lov eller forskrift for detaljerte vilkår knyttet til de enkelte søkergruppene.


Regjeringen vurderer for tiden ytterligere innstramninger i regelverket om underholdskrav. Det vurderes om det bør gjelde et slikt krav generelt, og hvordan inntektskravet skal praktiseres.


Hvilke familiemedlemmer bosatt i utlandet kan få familiegjenforeningstillatelse?


Følgende personer regnes som den nærmeste familien og har, dersom visse vilkår er oppfylt, rett til gjenforening: • ektefelle over 18 år, når ektefellene skal bo sammen i Norge
 • samboer over 18 år, når paret har bodd sammen i minst to år og akter å fortsette samlivet
 • barn, når begge foreldrene har eller får lovlig opphold i riket
 • barn som bare har en av foreldrene bosatt i Norge. Det er en forutsetning at herboende forelder har foreldreansvaret alene, eller at den andre av foreldrene samtykker dersom foreldreansvaret er delt
 • adoptivbarn med adoptivforeldre i Norge
 • foreldre og søsken under 18 år, til et barn som er overføringsflyktning eller som har asylstatus i Norge.
 • mor eller far til et norsk barn. Han eller hun må bo fast sammen med barnet og ha forelderansvar for det. Moren eller faren må ikke ha ektefelle eller samboer når han eller hun kommer til Norge
 • mor eller far som utøver samværsrett med et barn som bor i Norge sammen med den andre av foreldrene. Personen må ha oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året

Også andre familiemedlemmer kan få gjenforening dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Dette gjelder: • person over 18 år som skal inngå ekteskap i Norge
 • samboer, når søker og personen bosatt i Norge, har eller venter barn sammen, eller partene har bodd sammen i mer enn to år
 • enslig mor eller far over 60 år uten ektefelle, samboer eller slektninger i opp eller nedstigende linje i hjemlandet, og som sønnen eller datteren i Norge har et særlig ansvar for
 • foreldre kan besøke sine barn i Norge i inntil 9 måneder, sammen eller hver for seg. Dette er en midlertidig tillatelse, og det er en forutsetning at foreldrene returnerer til hjemlandet etter tillatelsens utløp
 • barn mellom 18 og 21 år uten ektefelle eller samboer, som tidligere har hatt langvarig opphold i Norge med tillatelse
 • barn over 18 år uten ektefelle eller samboer, som er eller blir igjen i hjemlandet når resten av familien får opphold i Norge, eller som av medisinske grunner er helt avhengig av personlig omsorg fra foreldre i Norge
 • fosterbarn, dersom herboende har utøvd foreldreansvar for barnet i henhold til hjemlandets lovgivning, og barnet er et etablert medlem av familien. Norsk barnevernsmyndighet må godkjenne fosterhjemmet
 • helsøsken under 18 år uten mor eller far i live, og uten annen omsorgsperson i hjemlandet eller oppholdslandet

Med barn menes personer under 18 år uten ektefelle eller samboer. Registrerte partnere er likestilt med ektefeller. Det betyr at all informasjon om ektefeller også gjelder for registrerte partnere.


Hvis en person som søker ikke er nevnt i listen ovenfor, eller ikke oppfyller alle vilkårene ellers, vil UDI alltid vurdere om det foreligger sterke menneskelige hensyn  som tilsier at søknaden om familiegjenforening likevel skal innvilges.


Krav til dokumentasjon ved innlevering av søknad


Når du søker familiegjenforening, må følgende dokumenter leveres sammen med søknaden: • Søknadsskjema med bilde
 • Fødselsattest
 • Kopi av samtlige sider i passet (også ubrukte sider)
 • Dokumentasjon på slektsforhold
 • Dokumentasjon på underhold
 • Dokumentasjon på bolig
 • Samtykkeerklæring for barn (når kun foreldrene har/får oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge)
 • Dokumentasjon i forbindelse med søknad om familiegjenforening skal fremlegges i original hvis ikke annet står spesifisert.

Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk. Krav til dokumentasjon varierer fra land til land og kan endres. For EØS-borgere gjelder egne regler. For mer informasjon kan du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er i Norge, kan du kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet.

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet)