Forslag til FrPs prinsipproblemer

Nylig la leder av FrPs programkomité, Per Sandberg, frem forslag til nytt partiprogram. Til tross for at komiteen hevder den har jobbet over ett år med programmet er det fullt av selvmotsigelser, motstridende argumenter og store svarte hull, skriver Utrop på lederplassen.

Partiet skriver at de tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. Det står også at partiet vil fremme likeverd og sikre like muligheter og rettigheter til alle. Men litt lenger nede heter det at ”særegne ordninger for innvandrere må avvikles.” Og da er spørsmål hvordan FrP skal fremme likeverd uten at det settes i gang særtiltak for å bidra til at svakere grupper i samfunnet får like muligheter? Det er for eksempel dokumentert at innvandrere sliter på arbeidsmarkedet sammenliknet med befolkningen generelt. Kvoteordninger til statlige stillinger er eksempel på et tiltak for å øke andelen med minoritetsbakgrunn.

FrP vil at sosiale ytelser skal knyttes til statsborgerskap. De vil også at innvandrere skal delta i arbeidstrening som vilkår for å motta offentlige ytelser. Dette er å tolke som at etnisk norske ikke trenger det samme. Det er rart at FrP ikke har skjønt at dette er et særtiltak rettet mot innvandrere. Det ser ut til at FrP ønsker særordninger når det gjelder restriksjoner, mens paritet er i mot alle ordinger som har målsetting om å bidra til like muligheter.

FrP vil legitimere diskriminering og avgrense grunnleggende rettigheter til noen grupper.

FrP vil ta ”hensyn til menneskers evne og vilje til integrering” ved mottak av flyktninger. Men dette står i motsetning til partiets mål om likebehandling og rettferdighet. Dette er jo seleksjon av den best skikkede, og ikke hjelp i tråd med FNs anbefalinger. FrP vil også at når behovet for beskyttelse er over, må flyktningene reise hjem. Det er uklart om FrP mener dette skal skje selv om flyktningene har bodd i Norge over lang tid.

Fremskrittspartiet er en sterk forsvarer av ytringsfriheten, ifølge partiprogrammet. Men likevel vil de fjerne pressestøtteordningen. At færre medier fører til mindre mediemangfold og at dette fører til begrensninger i ytringsfriheten, har ikke FrP skjønt. FrP forsvarer retten til religionsfrihet, og mener Norge er bygget med ”basis i det kristne livssyn.” Men retten til å bruke hijab er FrP negative til.

FrP vil begrense retten til familiegjenforening til ektefeller over 24 år, og innføre tilknytningskrav. Men personer fra EØS og enkelte andre kan få unntak fra skjerpede krav.

FrPs politikk er alt annet enn rettferdig og fremmer ikke likeverd. FrP vil legitimere diskriminering ved å avgrense grunnleggende rettigheter. Dette gjør de ved å begrense rettighetene til norske statsborgere, EØS-borgere og andre.